Elit­se­rie­pre­miär för Sol­len­tu­na VK

Ef­ter någ­ra tunga år har SVK:s da­mer nu gjort en ny­sats­ning. En sats­ning som för­hopp­nings­vis ger re­sul­tat re­dan i vin­ter. – Att nå se­mi är al­la gång­er ett re­a­lis­tiskt mål, sä­ger hu­vud­trä­na­ren Niclas Ba­ge­li­us.

Vi i Sollentuna - - Front Page - An­ders Ekström

Det har gått ett par må­na­der se­dan ny­sats­ning­en i SVK in­led­des. En stor le­darstab knöts ti­digt till la­get, trä­nings­möj­lig­he­ter­na för­bätt­ra­des och många nya spe­la­re vär­va­des.

Det märks att det har in­letts en sats­ning på vol­ley­da­mer­na.

– Ja, verk­li­gen. Fram­för allt har vi en stör­re och mer va­ri­e­rad trupp nu, be­rät­tar spe­la­ren Vik­to­ria Nord­ström. Det känns som att al­la i la­get kan gå in i elit­se­ri­en och gö­ra det bra.

Den, i da­gar­na, 25-åri­ga väns­ter­spi­kern har spe­lat fy­ra sä­song­er i Sol­len­tu­na VK och kan jäm­fö­ra nu – och då.

– Det läggs myc­ket mer ener­gi på la­get nu, det är fle­ra ledare in­vol­ve­ra­de och trä­ning­ar­na har bli­vit bätt­re. Vi bör­ja­de trä­na sten­hårt re­dan i vå­ras, fort­sät­ter Vik­to­ria strax in­nan mån­da­gens trä­nings­pass i Sa­tel­li­ten.

Att dra igång ti­digt visar sig nu att det var nyt­tigt för trup­pen.

– Vi tog ju ett kraft­tag re­dan i vå­ras, sä­ger hu­vud­trä­na­ren Niclas Ba­ge­li­us.

– Vi nöt­te tek­nik och ser­ve­mot­tag­ning ti­digt och det syns nu. Dess­utom har vi det väl för­spänt med en så lo­jal grupp som trä­nar myc­ket.

I och med sats­ning­en har kra­ven höjts.

– Ja, så är det. Al­la har kanske in­te va­rit men­talt redo för vad en elit­sats­ning in­ne­bär, men al­la har sva­rat upp bra. Vi ledare har ställt höga krav hur man elitträ­nar och har kva­li­té i allt man gör, fort­sät­ter Ba­ge­li­us.

Just trupp­byg­get tyc­ker trä­na­re ”Bag­gen” va­rit en spän­nan­de ut­ma­ning. Bå­de svens­ka och ut­länds­ka spe­la­re har an­slu­tit.

– Vi har haft en viss pro­fil som vi sökt ef­ter och haft ett bra ut­bud att ”väl­ja” bland. Jag tyc­ker att kon­kur­ren­sen har ökat mar­kant och vi har minst två bra spe­la­re på var­je po­si­tion. La­get ser myc­ket starkt ut. Har kva­li­tén på la­get höjts? – Jag var ju in­te med ifjol, men ab­so­lut har stan­dar­den höjts. Sam­ti­digt har det ska­pat an­ge­nä­ma pro­blem i lagut­tag­ning­en, kon­kur­ren­sen är sten­hård och ing­en är gi­ven.

Vik­to­ria Nord­ström, som spe­lat åt­ta sä­song­er i elit­se­ri­en, har fått en li­ten nytänd­ning till i vin­ter. Dels med sats- ning­en och även ett re­la­tivt nytt po­si­tions­byte.

– Jag har ju spe­lat länge i elit­se­ri­en och tänk­te ige­nom be­slu­tet no­ga in­nan jag be­stäm­de mig. Jag blev loc­kad av att vi skul­le få till ett bra lag och ha till­gång fle­ra duk­ti­ga trä­na­re.

– Det kom­mer bli en ro­lig sä­song och al­la i la­get är rejäla vin­nar­skal­lar. Al­la vill vin­na jämt. Spe­lar vi bra kan vi slå al­la lag och har sik­tet på öv­re hal­van.

Trä­na­re Ba­ge­li­us fyl­ler på: – Pres­sen och för­vänt­ning­ar­na har gi­vet­vis ökat, men gör vi det vi ska kom­mer vi ta mer po­äng än 2017/18. Spet­sen finns där, men vi be­hö­ver få till jämn­he­ten och lägsta­ni­vån.

– Att nå topp-5 är förs­ta må­let, att spe­la GP vo­re en bonus. Men att nå se­mi är al­la gång­er ett re­a­lis­tiskt mål.

FOTO: AN­DERS EKSTRÖM

SÄSONGSSTART. På lör­dag star­tar elit­se­ri­en igen för Staf­fan Blom­gren och hans Sol­len­tu­na VK.

UT­VECK­LING. Vik­to­ria Nord­ström, 25, kän­ner sig re­jält tag­gad att få va­ra med på ny­sats­ning­en i SVK:s dam­lag. Hon tyc­ker att hon fort­fa­ran­de kan ut­veck­las myc­ket in­om vol­ley­bol­len. På lör­dag star­tar sä­song­en (Lin­kö­ping bor­ta).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.