För­sko­lor skip­par skol­fo­to ef­ter GDPR

För­vir­ring­en kring vad som gäl­ler ef­ter den nya GDPR-lag­stift­ning­en har gjort att fle­ra för­sko­lor väl­jer det säk­ra fö­re det osäk­ra och skip­par skol­fo­to­gra­fe­ring­en.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pau­li­ne Ce­der­blad

GDRP-lag­stift­ning­en, som träd­de i kraft den 25 maj, stäl­ler hög­re krav på sä­ker­het när per­son­upp­gif­ter be­hand­las än ti­di­ga­re.

Även bil­der är per­son­upp­gif­ter, om det finns per­so­ner på bil­der­na som går att iden­ti­fi­e­ra. Det har ska­pat en hel del frå­ge­tec­ken kring hur sko­lor­na ska han­te­ra skol­fo­to­gra­fe­ring­ar­na.

På de kom­mu­na­la för­sko­lor­na Smult­ron­stäl­let, Skäl­by för­sko­la och Lin­nés för­sko­la kom­mer årets fo­to­gra­fe­ring bli den sista.

– Vi har be­gärt in sam­tyc­ke från vård­nads­ha­var­na för den här fo­to­gra­fe­ring­en, men det blir för myc­ket ad- mi­nist­ra­tivt ar­be­te för att vi ska kun­na fort­sät­ta ha fo­to­gra­fe­ring­ar fram över, sä­ger för­sko­lor­nas bi­trä­dan­de rek­tor Mi­cael Li­ne­fjell.

Från bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Sve­ri­ges Elev­fo­to­gra­fers Riks­för­bund, SER, me­nar man dock in­te att det be­hö­ver in­ne­bä­ra ex­tra ar­be­te. Att enbart fo­to­gra­fe­ra ele­ver­na för att kun­na an­vän­da bil­der­na i sko­lor­nas in­ter­na sy­stem, kräver ing­et sam­tyc­ke.

– Där finns det ett all­mänt in­tres­se. Men i den and­ra de­len, när fo­to­fir­man vill ut­nytt­ja bil­der­na till för­sälj­ning krävs det sam­tyc­ke. Men det är ingen­ting sko­lan el­ler för­sko­lan be­hö­ver gö­ra. De kan teck­na ett per­son­upp­gifts­bi­trä­des­av­tal med fo­to­gra­fen som tar över an­sva­ret för att skö­ta sam­tyc­ket, sä­ger Märt Pärt­ma, ord­fö­ran­de för SER.

På Sol­len­tu­na kom­mun gör man dock en an­nan be­döm­ning och har skic­kat ut blan­ket­ter till al­la sko­lor som vård­nads­ha­va­re får fyl­la i.

– Vi be­dö­mer att vi be­hö­ver ett sam­tyc­ke för skol­fo­to­gra­fe­ring­ar. Så vi kom­mer att gö­ra på det här vi­set nu. Men vi vet in­te än hur vi kom­mer att gö­ra näs­ta år, sä­ger Fredrik Cas­pars­son, till­för­ord­nad chef för bar­noch ut­bild­nings­kon­to­ret.

I dags­lä­get teck­nar al­la sko­lor eg­na av­tal med fö­re­tag som er­bju­der skol­fo­to­gra­fe­ring­ar. Ett al­ter­na­tiv fram­åt skul­le kun­na va­ra att kom­mu­nen väl­jer ut ett an­tal fö­re­tag som de kan teck­na av­tal med, och som sko­lor­na se­dan kan väl­ja bland.

– Det är nå­got vi skul­le be­hö­va se över och ta ett grepp kring. Det be­hövs en bätt­re struk­tur, me­nar Fredrik Cas­pars­son.

FOTO: MOSTPHOTOS

SKOL­FO­TO. Vis­sa verk­sam­he­ter väl­jer bort fo­to­gra­fe­ring­ar­na ef­ter att GDPR gick ige­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.