Av­vi­sa den som sit­ter?

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna -

Det finns många be­te­en­den bland stor­stads­bor­na som kan ge upp­hov till ir­ri­ta­tion. Vis­sa är vär­re än and­ra. En kom­pis till mig tyc­ker pas­siv rök­ning är job­bigt när hon pend­lar till job­bet.

Per­son­li­gen tic­kar jag igång på folk som stö­ter in i mig på ga­tan ut­an att be om ur­säkt el­ler när den fram­för går all­de­les för lång­samt när man har bråt­tom.

Men det värs­ta man kan gö­ra är att sit­ta i kol­lek­tiv­tra­fi­ken när bätt­re be­hö­van­de får stå. Jag ser all­de­les för of­ta för­äld­rar med barn­vagn el­ler pas­sa­ge­ra­re med sto­ra ba­gage, som tving­as stå me­dan mer flex­ib­la re­se­nä­rer sit­ter kvar på de få barn- och cy­kel­re­ser­ve­ra­de plat­ser­na på pen­deln.

El­ler gam­la och gra­vi­da som till­de­las stå­plats när res­ten av vag­nen, även re­ser­ve­ra­de plat­ser, är upp­tag­na av män­ni­skor med blic­ken mot mo­bi­len och rum­pan in­et­sad i sä­tet.

Det finns fle­ra skyl­tar på pen­deln och t-ba­nan som för­kla­rar vad som är tillå­tet och in­te. Bry­ter man mot för­buds­skyl­ten för rök­ning kan man bli av­vi­sad.

Kanske dags att för­bju­da själv­upp­ta­get sit­tan­de ock­så?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.