Stor oro ef­ter vil­lain­brot­ten i Töj­nan

TÖJ­NAN. Mas­ke­ra­de män bröt sig in i vil­la

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad pauline.cederblad@di­rekt­press.se

Fem vil­lain­brott på en helg. Det är re­sul­ta­tet av för­ra veckans rån­våg i Töj­nan. Nu vill de oro­li­ga gran­nar­na att kom­mu­nen ska gö­ra mer för att sä­ker­het­s­täl­la trygg­he­ten.

Ef­ter fy­ra in­brott och ett av­bru­tet in­brotts­för­sök i hel­gen är oron stor bland de bo­en­de i Töj­nan. – Om polisen in­te har till­räck­ligt med re­sur­ser mås­te kom­mu­nen gö­ra mer, me­nar John Feld­hof­fer som bor i om­rå­det.

För­ra hel­gen drab­ba­des Töj­nan hårt av vad polisen tror än en och sam­ma li­ga som sla­git till vid oli­ka till­fäl­len mot fle­ra vil­lor i om­rå­det.

– Många är väl­digt oro­li­ga. Vi pra­tar om att bör­ja pat­rul­le­ra el­ler ta in ett vakt­bo­lag – men vem ska be­ta­la det, sä­ger John Feld­hof­fer som bor på Kro­no­vä­gen där två in­brott och ett in­brotts­för­sök sked­de i hel­gen.

Vid ett av in­brot­ten ska en mörk Au­di ha par­ke­rat ut­an­för, och fem per­so­ner ikläd­da rå­nar­lu­vor kli­vit ur. Per­so­ner­na ska se­dan ha bru­tit upp dör­ren till en vil­la. En granne som såg vad som hän­de och gick fram till gär­nings­per­so­ner­na som då skräm­des iväg.

– Det tycks va­ra ett hår­da­re till­vä­ga­gångs­sätt nu som är väl­digt obe­hag­ligt, sä­ger John Feld­hof­fer.

Gran­nar i Fa­ce­book­grupp

Han är en­ga­ge­rad i Grann­sam­ver­kan i Töj­nan – en grupp med 600 med­lem­mar som bor i om­rå­det. Grann­sam­ver­kan är ett av rå­den de får från polisen. Töj­nan är ett av de om­rå­den som va­rit sär­skilt ut­satt för in­brott de se- nast åren – även om det fram till i hel­gen va­rit lug­na­re en pe­ri­od.

– Vi upp­ma­nas att gå på grann­sam­ver­kansmö­ten och sät­ta upp skyl­tar. Vi gör allt det. Vi är al­la upp­märk­sam­ma och har till och med en chatt­grupp där vi be­rät­tar så fort nå­got har hänt. Men vi som ci­vil­sam­häl­le kan in­te ta på oss det här upp­dra­get.

Vill att kom­mu­nen gör mer

John Feld­hof­fer vill att kom­mu­nen gör mer för att mins­ka bo­stads­in­brot­ten i Sol­len­tu­na. Men frå­gan tas in­te på all­var, kän­ner han.

– I den se­nas­te trygg­hets­un­der­sök­ning­en som kom­mu­nen ha­de på sin hem­si­da fanns det in­te en en­da frå­ga som rör­de in­brott. Re­dan där vi­sar man att det här in­te är nå­got man tar på all­var. Men om Sol­len­tu­na kom­mun ska va­ra en trygg kom­mun att bo i mås­te vi kun­na åka till vå­ra jobb ut­an att be­hö­va va­ra oro­li­ga för in­brott, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Om polisen in­te har till­räck­ligt med re­sur­ser mås­te kom­mu­nen gö­ra mer. ”Po­li­siär an­ge­lä­gen­het” Mag­nus Ramstrand ( KD), ord­fö­ran­de i brotts­före­byg­gan­de rå­det, me­nar att det i förs­ta hand är en po­li­siär an­ge­lä­gen­het.

– Det är oac­cep­ta­belt att det här hän­der. Ty­värr vet vi att det här är sä­songs­be­to­nat och san­no­likt kom­mer vi att se fler in­brott de kom­man­de må­na­der­na. Vi är ock­så en ut­satt kom­mun med när­het till E4. I förs­ta hand är det här dock po­li­sens sak, sä­ger han.

Se­dan un­ge­fär ett år till­ba­ka pat­rul­le­rar en vakt­bil Sol­len­tu­na även dag­tid.

– Den kan vi i vis­sa fall sty­ra till om­rå­den där vi ser be­hov. Det är nå­got som kan va­ra ak­tu­ellt i så­da­na här lä­gen. Det här är nå­got vi får po­li­ti­ker får ta till oss – om vi kan öka tryc­ket när det gäl­ler fler väk­ta­re till ex­em­pel, sä­ger Mag­nus Ramstrand.

Om polisen in­te har till­räck­ligt med re­sur­ser mås­te kom­mu­nen gö­ra mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.