Lena fång­a­de norr­sken över Sol­len­tu­na på bild

I söndags kväll in­träf­fa­de ett högst ovan­ligt na­tur­fe­no­men – i al­la fall på de här bredd­gra­der­na. Den som var upp­märk­sam och snabb kun­de då se norr­sken över Sol­len­tu­na och Edsvi­ken.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@di­rekt­press.se

Sol­len­tu­na­bon och fo­to­en­tu­si­as­ten Lena Wei­landt lyc­ka­des fånga det märk­li­ga grö­na lju­set, även kal­lat au­rora bo­re­a­lis, på bild.

– Jag har in­te sett det här i Sol­len­tu­na för­ut, ba­ra på Is­land och i Åre.

På Fa­ce­book­si­dan ”Norr­sken” och i ap­par kan man i för­väg se var det är möj­ligt att se ljus­fe­no­me­net. Och i söndags fanns det allt­så god chans att se det läng­re sö­derut än van­ligt.

– I söndags stod det ”Spänn fast fo­li­e­hat­tar­na, nu åker vi!” på Fa­ce­book-si­dan, så då var det ba­ra att ge sig ut med ka­me­ran, sä­ger Lena Wei­landt och skrat­tar.

Hon gick ut och ställ­de sig på Gös­ta Tamms väg, och fram­åt 22-ti­den var norr­ske­net in­ten­sivt grönt och som star­kast. 20 mi­nu­ter se­na­re var det över.

– Med blot­ta ögat ser det ut som grå slö­jor, men tit­tar man ge­nom ka­me­ral­in­sen blir det myc­ket grö­na­re ef­tersom ka­me­ran är mer ljus­käns­lig. Men man får in­te glöm­ma att all­tid tit­ta norrut.

Lena Wi­landt be­rät­tar att även om det är ovan­ligt med norr­sken så här långt sö­derut i lan­det, så hän­der det än­då någ­ra gång­er per år.

– Det finns nå­got som he­ter co­ro­na­hål på so­len och när det vänds mot jor­den, då vet man att ett norr­sken är på väg in­om tre da­gar. Så­dant kan man se i ap­par som ”Au­rora Now” och ”Au­rora Forecast”. Där mäts sol­vin­dar och styr­ka, be­rät­tar hon.

Vad är det då som är så spe­ci­ellt med norr­sken?

– Det är ut­omjor­diskt på nå­got sätt, nå­got som står över oss. Nå­got na­tur­skönt som är obe­ro­en­de av oss män­ni­skor, sä­ger hon.

FOTO: LENA WEI­LANDT

NORR­SKEN. Fo­to­en­tu­si­as­ten och Sol­len­tu­na­bon Lena Wei­landt lyc­ka­des fånga de sto­ra vå­gor­na av grönt över Edsvi­ken i söndags kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.