AGENT STRÖM JA­GAR ELTJUVAR PÅ FÖR­SKO­LAN

I ett nytt lad­dat pro­jekt lär ener­gi­a­gen­ter­na Sol­len­tu­nas för­sko­le­barn att le­ta ener­gitju­var.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad pauline.cederblad@di­rekt­press.se

Vi be­hö­ver ta bätt­re hand om värl­den och nå­gon­stans mås­te vi bör­ja. Det är vik­tigt att få igång tän­ket ti­digt.

Bar­nen på Igel­kot­tens för­sko­la i Töj­nan fnitt­rar för­tjust när Agent Ström läx­ar upp El’Bo­ven som har öppnat ett föns­ter. Hu­set för­lo­rar vär­me, ban­nar Agent Ström.

Istäl­let får bar­nen lä­ra sig att öpp­na två nä­ra pla­ce­ra­de föns­ter och ha de öpp­na i tio se­kun­der. Frisk luft kom­mer in, men vär­men stan­nar. Al­la bar­nen ro­par en­tu­si­as­tiskt ” kors­drag” i kör och pla­ce­rar ar­mar­na för att il­lu­stre­ra ett kors.

Barn är lät­ta att en­ga­ge­ra och på­ver­ka. Där­för har man i Sol­len­tu­na nu in­lett pro­jek­tet Ener­gi­a­gen­ter­na.

To­talt 300 barn på de kom­mu­na­la för­sko­lor­na i Sol­len­tu­na kom­mu­ner att få be­sök av Agent Ström och El’Bo­ven un­der hös­ten. Bar­nen lo­var se­dan att va­ra ögon och öron på för­sko­lor­na – och le­ta ener­gitju­var i form av rin­nan­de kra­nar och tän­da lam­por i tom­ma rum.

Ef­ter det förs­ta be­sö­ket föl­jer tio vec­kor när Agent Ström skic­kar ut upp­drag till de små ener­gi­a­gen­ter­na på för­sko­lor­na. Ef­ter det kom­mer bar­nen att själ­va få bli cer­ti­fi­e­ra­de ener­gi­a­gen­ter.

Håll­bar ut­veck­ling

Tan­ken är att på ett pe­da­go­giskt lek­fullt sätt lä­ra bar­nen om håll­bar­het och in­spi­re­ra dem till att mins­ka ener­gi­an­vänd­ning­en bå­de nu och se­na­re i li­vet.

På Igel­kot­tens för­sko­la ar­be­tar man re­dan myc­ket med håll­bar­het med bar­nen.

– Vi be­hö­ver ta bätt­re hand om värl­den och nå­gon­stans mås­te vi bör­ja. Det är vik­tigt att få igång tän­ket ti­digt och se­dan upp­rätt­hål­la det. Man mås­te få in det på ett na­tur­ligt sätt i var­da­gen, som att källsor­te­ra och åter- an­vän­da av­fall till att pyss­la med, me­nar Siv Ke­vin, för­sko­le­chef.

Barn lär si­na för­äld­rar

Ut­bild­ning­en är ett kon­cept som ut­veck­lats i Stock­holms stad. Sol­len­tu­na blir den förs­ta kom­mu­nen som ge­nom­för ut­bild­ning­en.

För­u­tom att bar­nen lär sig om håll­bar­het har de en ten­dens att de­la med sig hos sin om­giv­ning om nya kun­ska­per.

– Vi tror att det kan ska­pa ring­ar på vatt­net och att bar­nen ock­så på­ver­kar si­na nä­ra och kä­ra. Ef­ter att Ener­gi­a­gen­ter­na be­sökt för­sko­lor i Stock­holm har bar­nen kom­mit hem och va­rit väl­digt no­ga med att på­min­na om att man ska stänga av kra­nen när man bors­tar tän­der, el­ler har gått runt och släckt lam­por, sä­ger Su­san­na Ar­bro, av­del­nings­chef för fas­tig­het på tra­fik- och fas­tig­hets­kon­to­ret, som har ta­git ini­ti­a­ti­vet till pro­jek­tet.

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

SAGOVANDRING. Agent Ström tar med bar­nen på en vand­ring för att le­ta ener­gitju­var.

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

LEK­FULLT. 300 barn kom­mer att få träf­fa El’Bo­ven och Agent Ström i höst.

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

AGEN­TER. Med hjälp av för­sto­rings­glas ska bar­nen nu på­bör­ja sin ut­bild­ning till Ener­gi­a­gen­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.