Häst räd­da­des ur pool

Monica i Boll­stanäs fick vad man verk­li­gen skul­le kun­na kal­la ovän­tat be­sök i söndags kväll. Hon skul­le just bör­ja för­be­re­da mid­da­gen när hon plöts­ligt hör­de ”ett jäk­la liv” ute i träd­går­den. – När jag tit­tar ut ser jag att det står en häst i vår pool.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@di­rekt­press.se

Det blev en ovan­lig kväll för Monica hem­ma i vil­lan i Boll­stanäs i Upp­lands Väs­by – och för häs­ten som bra­kat ner i fa­mil­jens pool.

– Min man var på jakt­vec­ka och dött­rar­na i väg, så jag var en­sam hem­ma, be­rät­tar hon.

När hon skul­le bör­ja la­ga mat hör­des ett högt ljud från träd­går­den, som först in­te gick att de­fi­ni­e­ra.

– Jag sprang runt och tit­ta­de, men då ha­de det tyst­nat. När lju­det sat­te i gång igen såg jag att en häst tram­pat ige­nom vår vin­ter­täck­ning, räff­la­de plå­tar, och tram­pa­de runt i vår pool! Det var li­te av en chock.

Monica för­stod snabbt att häs­ten mås­te kom­ma från Stall Stensun­da, som lig­ger 300–400 me­ter från fa­mil­jens vil­la.

– Jag tänk­te att jag mås­te

Han frå­ga­de ”vet du var häs­ten är?”, ”Ja, den står i min pool”, sva­ra­de jag.

dit, nå­gon där mås­te äga häs­ten. Jag sprang mot stal­let och ro­pa­de ” Är det nå­gon som sak­nar en häst?”

Monica möt­te då pap­pan till flic­kan som ri­dit häs­ten. Han blev helt för­skräckt men be­kräf­ta­de att dot­tern va­rit ute och ri­dit när deras häst hal­kat i en slänt, kas­tat av sin ryt­ta­re och bör­jat ske­na.

– Han frå­ga­de ”vet du var häs­ten är?” ”Ja, den står i min pool”, sva­ra­de jag.

Pap­pan följ­de med till­ba­ka och la sig di­rekt ner längs med poo­len och för­sök­te lug­na häs­ten. Strax där­ef­ter an­slöt folk från stal­let. ”Tam­djur i pool” 19.03 kom lar­met ”tam­djur i pool” in till rädd­nings­tjäns­ten och Upp­lands Väs­by brand­sta­tion. Rädd­nings­per­so­nal från Ekerö brand­sta­tion, som är spe­ci­a­lis­ter in­om djur­liv­rädd­ning, kall­la­des ock­så ut på lar­met samt ytt­re be­fäl från At­tun­da brand­kår. En ve­te­ri­när från Kniv­s­ta kal­la­des dit för att ge häs­ten en lug­nan­de spru­ta.

– Vi fun­de­ra­de på hur vi skul­le få upp häs­ten ut­an att den blev ska­dad. Vi kun­de in­te smäl­la upp belys­ning, det skul­le skräm­ma häs­ten, och det var för trångt för att kö­ra in en steg­bil, be­rät­tar styr­ke­le­da­re Thomas Sed­vall från Upp­lands Väs­bys brand­sta­tion.

Då ryck­te stallä­gar­na ut med vir­ke till en ramp, som häs­ten skul­le kun­na ta sig upp för.

–Två duktiga kil­lar bör­ja­de di­rekt byg­ga en ramp. De höll till på en släp­kär­ra på fram­si­dan av hu­set för att in­te skräm­ma häs­ten. Det tog en halv­tim­me att bli kla­ra. Se­dan för­de vi ned ram­pen med räc­ke i poo­len och häs­ten kun­de le­das upp. Den ha­de fått skrapsår, men ver­ka­de oskadd i öv­rigt, sä­ger Thomas Sed­vall.

Vid 22-ti­den var in­sat­sen klar.

– Mam­man till flic­kan sa till mig när allt såg ut att gå vägen att ”det här var väl vad man kan kal­la ett ovän­tat be­sök”, be­rät­tar Monica.

Nå­gon mid­dag blev det ald­rig den kväl­len.

FOTO: PRI­VAT

UP­PE. Häs­ten Na­o­mi strax ef­ter att den kli­vit upp ur poo­len på ram­pen som byggts ihop. En ramp bygg­des och sat­tes på plats i poo­len så att häs­ten kun­de kom­ma upp på ett sä­kert sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.