Snoo­ker­hall öpp­nar i Sol­len­tu­na

En ny sport har kom­mit till Sol­len­tu­na. Ny­li­gen öpp­na­des en snoo­ker­hall i Tu­re­berg och grun­da­ren Su­le­man Kuk­ka Sa­lam hop­pas nu få spor­ten att växa bå­de i kom­mu­nen och Stock­holm.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Anders Ek­ström anders.ek­strom@di­rekt­press.se

Tan­ken att öpp­na en egen hall har fun­nits fle­ra år hos snoo­ke­räls­ka­ren Su­le­man. När han spe­la­de NM i fins­ka Uleå­borg och VM på Mal­ta, i mars, såg han de fi­na för­ut­sätt­ning­ar­na för spor­ten ut­om­lands och av­un­da­des.

I Stock­holm fanns det då ba­ra to­talt åt­ta bord (på sö­der) ef­ter att Bil­jard­pa­lat­set på Kungs­hol­men ny­li­gen ploc­kat bort si­na.

– Om Uleå­borg kan ha 16 bord så är det nå­got som är fel här. Jag kän­de att jag mås- te få spor­ten att växa och kun­na spe­la snoo­ker med bra för­hål­lan­den även här, be­rät­tar grun­da­ren Su­le­man Kuk­ka Sa­lam.

Fann lo­kal i Sol­len­tu­na

Lös­ning­en fanns i en gam­mal yo­ga­lo­kal i Tu­re­berg, i sam­ma hus som Cross­fit Nor­rort. Sagt och gjort. Su­le­man, 27, fick nyck­lar­na i som­ras och i au­gusti sked­de den of­fi­ci­el­la öpp­ningsce­re­mo­nin. Tre be­gag­na­de bord köp­tes in och kån­ka­des upp.

Hal­len går un­der nam­net ”Snoo­ker 247”, vil­ket är en sif­fer­lek. Dels är det öp­pen dyg­net runt och 147 är den högs­ta po­äng­en man kan få i snoo­ker.

– Det är som en dröm som blir verk­lig­het att ha ett eget bord och en egen hall. Det känns jät­te­kul att vi fått till det och vi har haft runt 100 uni­ka be­sö­ka­re hit­tills, gen­sva­ret har va­rit bra. Att få många stam­mi­sar är en av nyck­lar­na.

Det är gra­tis att bli med­lem och man log­gar sig in och ut i lo­ka­len. Man be­ta­lar för sin spel­tid när man är klar, an­ting­en di­rekt el­ler via sitt kon­to. Allt sköts obe­man­nat och via ”self ser­vice”.

”Där­för man hål­ler på”

Su­le­man fann spor­ten via sin ku­sin som 14- åring, blev frälst di­rekt och del­tog i JSM re­dan året ef­ter. På me­rit­lis­tan bland an­nat två JSM-guld och ett SM-sil­ver från ifjol. Dess­utom spel i NM, EM och VM.

Nu vill han de­la med sig av spor­ten han äls­kar.

Svensk snoo­ker känns på gång och jag vill verk­li­gen få den att växa.

– Svensk snoo­ker känns på gång och jag vill verk­li­gen få den att växa, det är där­för man hål­ler på. Vad är det du gil­lar med spor­ten?

– Myc­ket! Spe­ci­ellt att det är en gent­le­man­na-au­ra. Det är tyst och lugnt och det finns en stor re­spekt. Ald­rig ful­spel och fusk. Se­dan är det myc­ket tak­tik och skick­lig­het som gäl­ler, ing­en tur.

Su­le­man ser två oli­ka fram­tids­sce­na­ri­on med verk­sam­he­ten som drivs som ett ak­tie­bo­lag, i Sol­len­tu­na. Då han har ett riv­nings­kon­trakt till 2019 kan han in­te pla­ne­ra för lång­sik­tigt.

– An­ting­en att den blir öp­pen för al­la och vi får igång en or­dent­lig ju­ni­or­verk­sam­het och ger så­le­des till­ba­ka. El­ler så blir den en renod­lad med­lems­klubb. Jag gör det för spor­ten då det in­te är kom­mer­si­ellt gång­bart, det var där­för Bil­jard­pa­lat­set ploc­ka­de bort si­na.

Hop­pas få dit täv­ling­ar

Kungs­hol­mens bil­jard­klubb, som blev av med sin hall, kom­mer att ha ” Snoo­ker 247” som sin hem­ma­hall.

Su­le­man hop­pas även stå värd för dam-SM 2019 och even­tu­ellt någ­ra mat­cher i NM 2019 i Sol­len­tu­na.

FOTO: ANDERS EK­STRÖM

KÄR­LEK. Det är kär­le­ken till spor­ten som dri­ver Su­le­man att star­ta en en egen hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.