Över 100 konst­nä­rer i ny höstut­ställ­ning

Nu på­går höst­sa­long­en på Edsvik Konst­hall. Med över hund­ra konst­nä­rers verk att tit­ta på tror konst­halls­che­fen Ri­car­do Do­no­so att al­la kan hit­ta nå­got som väc­ker ens in­tres­se.

Vi i Sollentuna - - Nyheter - Pauline Cederblad pauline.cederblad@di­rekt­press.se

Just nu ar­ran­ge­ras Höst­sa­long på Edsvik Konst­hall för tolf­te gång­en. In­tres­set har vux­it var­je år – och över 400 konst­nä­rer an­sök­te om att få vi­sa upp sin konst på ut­ställ­ning­en den här gång­en.

Drygt 130 val­des ut av en ju­ry och kom­mer nu att vi­sas un­der oktober må­nad i den öst­ra och väst­ra hal­len.

– Det är så myc­ket konst att det blir svårt att ab­sor­be­ra all­ting un­der ba­ra ett be­sök. Många bru­kar kom­ma fle­ra gång­er, be­rät­tar Ri­car­do Do­no­so.

Bå­de väle­ta­ble­ra­de konst­nä­rer och ama­tö­rer stäl­ler ut si­na verk.

– Det är ett brett spekt­rum av oli­ka tek­ni­ker. Tan­ken är att det ska fin­nas nå­got för al­la. Man kan in­te gil­la all konst, men al­la ska kun­na hit­ta nå­got som får dem att ha­ja till och som väc­ker nå­got.

I ett oro­ligt samhälle där myc­ket fo­kus le­gat på po­li­ti­ken un­der en läng­re pe­ri­od – be­hövs kons­ten än­nu mer än an­nars, tror Ri­car­do Do­no­so.

– Ef­ter all po­li­tik tror jag folk be­hö­ver en and­lig pa­us. Vi be­hö­ver mat för sjä­len ock­så och en pa­us i till­va­ron emel­lanåt.

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

EDSVIK. Höst­sa­long­en ar­ran­ge­ras för tolf­te gång­en, un­der led­ning av konst­halls­che­fen Ri­car­do Do­no­so.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.