Mys­tisk må­nad på bib­li­o­te­ket i Ro­te­bro

På Are­na Ro­te­bro inleds snart fan­tasti­kens må­nad. Bib­li­o­te­ket pyn­tas och ak­ti­vi­te­ter som roll­spels-, manga- och film­kväl­lar ar­ran­ge­ras i mysti­kens tec­ken.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad pauline.cederblad@di­rekt­press.se

Visst känns hös­ten som en mer mys­tisk års­tid. Mör­ka kväl­lar, knar­ran­de träd och skug­gor.

På Are­na Ro­te­bro kom­mer mysti­ken och fan­tasti­ken snart få ta mer plats än van­ligt.

– Kanske blir det li­te mör­ka­re här och där. Vi kanske mås­te hänga upp fick­lam­por och lyk­tor för att man ska hit­ta bra. Och själv­klart mås­te vi va­ra ut­kläd­da. Vi har ju all­tid nå­gon hu­vud­bo­nad när vi job­bar, nu mås­te vi verk­li­gen ”step­pa upp”, fast­slår bib­li­o­teks­med­ar­be­ta­ren Ma­riAnn West­berg.

Fan­tasti­kens må­nad på Are­na Ro­te­bro inleds med ett för­fatt­ar­be­sök för barn och ung­do­mar med Douglas Fo­ley som skri­vit ”Läs in­te den här boken”. No­vell­täv­ling Un­der res­ten av no­vem­ber ar­ran­ge­ras se­dan fle­ra oli­ka ak­ti­vi­te­ter kring fan­ta­sy, sci­ence fic­tion, su­per­hjäl­tar, häx­or och ma­gi­ker.

En manga- och ani­me­för­e­ning kom­mer att be­sö­ka bib­li­o­te­ket, en spel­le­da­re ska vi­sa hur roll­spel går till och un­der pys­sel­kväl­lar ska över­lev­nads­arm­band till­ver­kas.

Un­der he­la må­na­den på­går ock­så en no­vell­täv­ling med te­mat fan­tastik som inleds med en skri­var­verk­stad un­der två da­gar på bib­li­o­te­ket. Al­la barn och ung­do­mar mel­lan 6-19 år kan läm­na in si­na bi­drag.

– Många barn och unga till­ta­las av fan­tastik – fan­ta­sy och det ma­gis­ka. Vi mär­ker det på böc­ker­na de lå­nar. Så vi ser det här som ett till­fäl­le att gö­ra nå­got ex­tra ro­ligt och loc­ka hit nya barn från Ro­te­bro – fram­för allt li­te äld­re barn. Vi själ­va tyc­ker att det här är jät­te­ro­ligt ock­så, sä­ger Ewa Ren­sjö. Unga loc­kas av mystik Även om det finns vux­na som upp­skat­tar att dröm­ma Vi ser det här som ett till­fäl­le att gö­ra nå­got ex­tra ro­ligt och loc­ka hit nya barn från Ro­te­bro – fram­för allt li­te äld­re barn. sig bort till en ma­gisk värld är det främst unga som fång­as av den här gen­ren.

– Jag tror att många vux­na tap­par sin för­må­ga att släp­pa ta­get och ba­ra ac­cep­te­ra be­rät­tel­sen. Att tän­ka att ”ja­ha, nu kom det en vam­pyr här”. Man mås­te kun­na gö­ra det för att kun­na till­go­do­gö­ra sig ma­gis­ka be­rät­tel­ser, me­nar Ewa Ren­sjö.

För­hopp­ning­en är att må­na­den ska ska­pa in­spi­ra­tion till nya idéer från bar­nen och ung­do­mar­na. För någ­ra år se­dan, när Twi­light-böc­ker­na och fil­mer­na var omått­ligt po­pu­lä­ra, bil­da­des till ex­em­pel en Twi­light-klubb på bib­li­o­te­ket i Sol­len­tu­na.

– Vi ha­de läs­ma­rat­hon av den sista boken och var oli­ka per­so­ner som byt­tes av och läs­te kon­stant dyg­net runt. Två av tje­jer­na som var med och lyss­na­de vil­le att vi skul­le star­ta en klubb ef­teråt, så det gjor­de vi. Vi gick och såg en av fil­mer­na på bio till­sam­mans till ex­em­pel. Det var fan­tas­tiskt ro­ligt, be­rät­tar Ma­ri-Ann West­berg.

FO­TO: PAULINE CEDERBLAD

Ewa Ren­sjö och Ma­ri-Ann West­berg på Are­na Ro­te­bro lad­dar in­för fan­tasti­kens må­nad.

Ewa Ren­sjö och Ma­ri-Ann West­berg väl­jer vil­ka böc­ker som ska stäl­las fram un­der fan­tasti­kens må­nad.

FO­TO: PAULINE CEDERBLAD

Be­ast Quest, en po­pu­lär bokse­rie bland barn och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.