THOMAS BIN FÅR SÖT SÄSONGSAVSLUTNING

Bi­sä­song­en har gått mot sitt slut. Den var­ma som­ma­ren har in­te lett till någ­ra för­lus­ter i årets ho­nungs­skörd för Sol­len­tu­na­bon Thomas Ull­man.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Bi­sä­song­en har gått mot sitt slut. Biod­la­ren Thomas Ull­man i Sol­len­tu­na gör bi­na re­do för vin­tern med hjälp av soc­ker­lös­ning.

Honungs­sä­song­en är slut nu, be­rät­tar biod­la­ren Thomas Ull­man i He­le­nelund.

– Al­la har slung­at sin ho­nung. An­ting­en rör man ho­nung­en, för att få en viss kon­si­stens, el­ler så gör man in­te det. Jag gör in­te det och då får man fly­tan­de ho­nung, sä­ger han.

Bi­na be­hö­ver där­e­mot li­te ex­tra om­tan­ke in­för vin­tern: När man ta­git ifrån dem en del av ho­nung­en, som de egent­li­gen ha­de tänkt an­vän­da själ­va, er­sät­ter man dem med soc­ker­lös­ning.

En 60-pro­cen­tig soc­ker­lös­ning står i en dunk på köks­bän­ken hem­ma hos Thomas Ull­man och hans fru.

– Den ger man dem in­ne i ku­pan, i en skål. De be­hand­lar den på sam­ma sätt som ho­nung; de drar ned den och stop­par in i si­na cel­ler, sä­ger han.

Bi­na sän­ker vat­ten­hal­ten själ­va i soc­ker­lös­ning­en, ge­nom att fläk­ta med si­na ving­ar. Per ku­pa be­hövs det 18 ki­lo soc­ker. Bi­na vär­mer varand­ra När det blir det kal­la­re och kal­la­re vill in­te bi­na ge sig ut. Istäl­let sam­lar de ihop sig till ett klot in­ne i ku­pan, där de vär­mer varand­ra.

– De har en för­må­ga att rö­ra si­na ving­ar in­ne i ku­pan ut­an att fly­ga. I mit­ten av klo­tet kan det va­ra 30 gra­der varmt, sä­ger Thomas Ull­man.

Fram­åt vår­kan­ten är det dags att vå­ga sig ut igen.

– De skic­kar ut spe­ja­re som kol­lar om det är till­räck­ligt varmt. Är det för kallt är ris­ken att de lan­dar på snön och fry­ser ihjäl, sä­ger Thomas Ull­man.

Hur be­stäm­mer bi­na vem som ska ta det risk­fyll­da upp­dra­get?

– Man vet nog in­te hur de ut­ses, sä­ger han.

Be­ro­en­de på hur blom­ning­en har va­rit ger bi­na 2550 ki­lo ho­nung per ku­pa. I år, med den var­ma som­ma­ren, har det va­ri­e­rat mel­lan biod­lar­na om det har på­ver­kat skör­den. För Thomas Ull­man Det finns 12 000 biod­la­re i Sve­ri­ge och al­la har sitt sätt och si­na idéer. Om du frå­gar tre biod­la­re hur du ska gö­ra så får du fem för­slag. har det gått bra, me­dan and­ra har fått mind­re ho­nung el­ler ing­en alls.

– Allt blom­ma­de på en gång, så ef­ter mid­som­mar ha­de bi­na ing­et att fly­ga till, sä­ger han. ”Kan ha på bal­kong­en” Även om man har fullt upp med hel­tids­ar­be­te och små­barn skul­le man kla­ra av en el­ler två ku­por, en­ligt Thomas Ull­man.

Man kan ha biku­por på bal­kong­en, men det är för­stås bra att frå­ga gran­nar­na om det är okej el­ler om de är al­ler­gis­ka.

– Sä­ger gran­nar­na ja är det sna­ra­re att fö­re­dra för dem, ef­tersom bi­na hjäl­per till med pol­li­ne­ring för de­ras väx­ter, me­nar Thomas Ull­man.

Han re­kom­men­de­rar den som vill bli biod­la­re att först gå en kurs.

– Det finns 12 000 biod­la­re i Sve­ri­ge och al­la har sitt sätt och si­na idéer. Om du frå­gar tre biod­la­re hur du ska gö­ra så får du fem för­slag. Det finns inga rätt el­ler fel, men ta gär­na hjälp av and­ra.

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

Soc­ker­lös­ning ser­ve­ras istäl­let för den ho­nung som har ta­gits ifrån bi­na. Thomas Ull­man i Sol­len­tu­na har haft en tuff sä­song med den var­ma som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.