Nya reg­ler för gång­tra­fi­kan­ter

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

På ge­men­sam­ma gång- och cy­kel­ba­nor rå­der of­ta för­vir­ring kring vil­ken si­da gång­tra­fi­kan­ter­na egent­li­gen ska hål­la sig nu. Fram till i mån­dags har det in­te fun­nits nå­gon egent­lig re­gel kring det­ta.

Men nu har allt­så re­ge­ring­en änd­rat tra­fik­för­ord­ning­en och lagt till ett för­tyd­li­gan­de: om du pro­me­ne­rar på en gång- och cy­kel­väg ska du hål­la dig till väns­ter.

Tan­ken är att man ge­nom att gå på väns­ter si­da ska mö­ta cy­klis­ter­na och kun­na få ögon­kon­takt med dem. För cy­klis­ter sinse­mel­lan gäl­ler hö­ger­tra­fik.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Nu för­tyd­li­gas tra­fik­för­ord­ning­en för ge­men­sam­ma GC-ba­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.