Den vack­ra se­mesterön Rügen

Vi i Sollentuna - - Vi I Sollentuna -

Aqua­ma­ris Stran­d­re­si­denz Rügen Bre­e­ge, Nord­tyskland Rügen är Tysklands vack­ras­te se­mesterö, med Ös­ter­sjöns långa sand­strän­der med de ka­rak­tä­ris­tis­ka vi­ta klip­por­na och de idyl­lis­ka fis­ke­by­ar­na giv­milt ut­ströd­da längs kus­ten. Ta fär­jan över från Trel­le­borg till Sas­snitz – det tar cir­ka 4 tim­mar – och ef­ter en knapp halv­tim­mes fort­satt bil­färd är du fram­me vid det fyr­stjär­ni­ga su­pe­ri­or­ho­tel­let, som lig­ger med di­rekt när­het till allt det som gör Rügen till den per­fek­ta se­mester­des­ti­na­tio­nen – har man en gång kom­mit hit på se­mes­ter, så åter­kom­mer man gär­na. Ho­tel­let lig­ger en­dast två­hund­ra me­ter från den prakt­ful­la stran­den, där du kan nju­ta av långa och skö­na strand­pro­me­na­der längs med ha­vet. An­komst: Val­fri t.o.m. 20/12 2018 samt 25/1-23/5 2019. be­hand­ling­ar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.