Sol­len­tu­na klätt­rar

på skol­rank­ning

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pau­li­ne Cederblad pau­li­[email protected]­rekt­press.se

Lä­rar­för­bun­det ran­kar var­je år Sve­ri­ges bäs­ta skol­kom­mu­ner och jäm­för bland an­nat an­de­len be­hö­ri­ga lä­ra­re, lärar­tät­het och me­rit­vär­den.

Nu har årets re­sul­tat pre­sen­te­rats och Sol­len­tu­na ham­nar på plats 45 av lan­dets 290 kom­mu­ner – en tyd­lig för­bätt­ring se­dan förra årets pla­ce­ring på 70:e plats.

För punk­ter som Lä­rar­för­bun­det tit­tar på lig­ger Sol­len­tu­na rik­tigt bra till. Sett till lä­rar­lö­ner­na ham­nar Sol­len­tu­na på en fjär­de­plats i lan­det. Även me­rit­vär­de­na för ele­ver i års­kurs nio drar upp snit­tet – där ham­nar Sol­len­tu­na på fem­te­plats.

Me­dan de två om­rå­de­na såg bra ut även förra året har man lyc­kats klätt­ra i ett an­tal ka­te­go­ri­er där det in­te va­rit li­ka gott ställt ti­di­ga­re. Kom­mu­nen ham­nar i år på plats 163 gäl­lan­de an­de­len be­hö­ri­ga lä­ra­re, en siff­ra som förra året var ne­re på 255.

– Det är för­stås väl­digt bra att vi har lyc­kats klätt­ra 25 plat­ser. Men för den sa­kens skull be­ty­der det in­te att man kan slå sig till ro. Det finns myc­ket kvar att job­ba med, me­nar An­ne Fri­mand vid Lä­rar­för­bun­det i Sol­len­tu­na.

Har tap­pat re­sur­ser

Men det finns ock­så de­lar i Lä­rar­för­bun­dets kart­lägg­ning som vi­sar som om­rå­den som har för­säm­rats. Sol­len­tu­na ham­nar till ex­em­pel på plats 274 gäl­lan­de lärar­tät­het och på plats 199 när Lä­rar­för­bun­dets lo­ka­la av­del­ning sva­rar på hur väl kom­mu­nen le­ver upp till av­tal och vil­ka för­ut­sätt­ning­ar för­bun­det tyc­ker att Sol­len­tu­nas lä­ra­re ges.

– När det kom­mer till re­sur­ser har vi ock­så tap­pat. Där mär­ker man att det ty­värr in­te skjuts till de peng­ar som be­hövs, sä­ger An­ne Fri­mand.

Hon på­pe­kar ock­så att vis­sa de­lar, som lö­nen, där Sol­len­tu­na lig­ger bra till kan ha and­ra si­dor ock­så.

– Som ny lä­ra­re kan du kom­ma in och få en bra in­gångs­lön, men se­dan hän­der in­te så myc­ket mer. Vi mås­te bli myc­ket bätt­re på att fak­tiskt pre­mi­e­ra de lä­ra­re som stan­nar kvar i Sol­len­tu­na. Det finns and­ra kom­mu­ner som är vil­li­ga att be­ta­la för kom­pe­tens.

En­ligt rank­ning­en har Sol­len­tu­nas lä­ra­re bli­vit fris­ka­re. Där klätt­rar kom­mu­nen från plats 111 till plats 65. Men här finns det väl­digt myc­ket att gö­ra för lä­rar­nas häl­sa, sä­ger An­ne Fri­mand.

– Om man ba­ra läg­ger på sa­ker till arbetet ut­an att ta bort nå­got så kra­schar män­ni­skor till slut. Vi ran­kas hög­re, men i verk­lig­he­ten finns det väl­digt myc­ket att gö­ra för lä­rar­nas ar­bets­be­last­ning och ar­bets­mil­jö. Det är även i en­lig­het med det av­ta­let som finns för hös­ten, att man ska job­ba med det.

Vi mås­te bli myc­ket bätt­re på att fak­tiskt pre­mi­e­ra de lä­ra­re som stan­nar kvar i Sol­len­tu­na. Det finns and­ra kom­mu­ner som är vil­li­ga att be­ta­la för kom­pe­tens.

FOTO: MOSTPHOTOS

Sol­len­tu­na klätt­rar till plats 45 i ran­king­en Bäs­ta skol­kom­mun. SKO­LA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.