Unga på nä­tet

Väc­ker in­tres­se

Vi i Sollentuna - - Front Page - [email protected]­rekt­press.se

Sol­len­tu­nas för­äld­rar tycks törs­ta ef­ter kun­skap, råd och tips kring unga ut­satt­het på nä­tet. Den 3 de­cem­ber kom­mer kri­mi­no­lo­gen Maria Dufva, som på se­na­re år spe­ci­a­li­se­rat sig på brott på nä­tet, hit för att pra­ta om just det.

Två dygn ef­ter att kom­mu­nen lagt ut en ny­het om fö­re­läs­ning­en på sin hem­si­da var de 175 plat­ser­na slut, för­äld­rar som in­te ha­de fått en plats hör­de av sig.

Fö­re­läs­ning­en flyt­ta­des från Sol­len­tu­na­sa­len i kom­mun­hu­set till Rud­becks­sko­lans au­la där det finns 520 plat­ser.

Men även de plat­ser­na har gått åt i hög takt.

– Vi hop­pa­des såklart att många skul­le vil­ja kom­ma, men vi ha­de ald­rig vän­tat oss det här. Det är näs­tan vär­re än Bru­ce Spring­s­teen, sä­ger Lin­da Ek­strand och skrat­tar. Men det här är en an­ge­lä­gen frå­ga, och det finns ett be­hov av kun­skap kring vil­ka ris­ker som finns och vad man som för­äl­der ska tän­ka på. Ökad med­ve­ten­het Även om det de se­nas­te åren har pra­tats allt mer om ung­as liv på nä­tet är det up­pen­bar­li­gen in­te till­räck­ligt.

En för­kla­ring tror Lin­da Ek­strand är att många av da­gens för­äld­rar själ­va har an­vänt in­ter­net un­der sin upp­växt.

– Många är mer med­vet­na idag. Men många för­äld­rar vill kanske in­te frå­ga för myc­ket om vad de­ras barn gör på nä­tet ut­an hop­pas att bar­nen själ­va ska ta upp det om nå­got hän­der.

Att det hän­der är in­te själv­klart. Många unga kan kän­na skam- och skuldkänslor kopp­lat till nå­got som hänt på nä­tet.

– Det är vik­tigt att pra­ta med sitt barn om in­ter­net – att man vi­sar att man är in­tres­se­rad och po­si­tiv till att ta del av vad han el­ler hon gör på nä­tet. Då har man lagt grun­den till tillit in­nan nå­got hän­der, sä­ger Lin­da Ek­strand och fort­sät­ter:

– Man kan ock­så pra­ta om vil­ka si­dor som är mind­re lämp­li­ga och för­kla­ra var­för. Det är bätt­re än be­straff­ning­ar som sna­ra­re kan göra det för­bjud­na mer loc­kan­de. Det som läggs ut på nä­tet fak­tiskt finns kvar, bil­der men ock­så sa­ker man skri­ver. Det är vik­tigt att po­äng­te­ra att sam­ma lag­stift­ning fak­tiskt gäl­ler på nä­tet som i verk­li­ga li­vet. Brott som sker på nä­tet ska po­li­san­mä­las.

Man kan pra­ta om vil­ka si­dor som är mind­re lämp­li­ga och för­kla­ra var­för. Det är bätt­re än be­straff­ning­ar som sna­ra­re kan göra det för­bjud­na mer loc­kan­de.

Kan bli fler fö­re­läs­ning­ar Un­der för­mid­da­gen kom­mer per­so­ner som mö­ter unga i sitt ar­be­te ock­så få träf­fa Maria Dufva för att pra­ta om äm­net. Då blir det mer fo­kus på sam­ver­kan.

Vi­sar det dock sig att in­tres­set bland de för­äld­rar som in­te får en plats är stort – kan det bli ak­tu­ellt med en yt­ter­li­ga­re.

– Be­dö­mer vi att det fort­fa­ran­de finns ef­ter­frå­gan så kom­mer vi att ta in hen­ne igen, sä­ger Lin­da Ek­strand.

Pauline Cederblad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.