In­ta­gen dog

– häk­tet an­mäls

Vi i Sollentuna - - Front Page - [email protected]­rekt­press.se

Kri­mi­nal­vår­den lex Maria-an­mä­ler nu fal­let med den man som satt häk­tad i Sol­len­tu­na för­ra året och dog på grund av väts­kebrist. Det var i april för­ra året som en man i tju­go­års­ål­dern dog på väg till sjuk­hu­set från häk­tet i Sol­len­tu­na. Dödsor­sa­ken var ut­tork­ning.

Man­nen ha­de pla­ce­rats i av­skild­het ef­tersom han va­rit ut­å­ta­ge­ran­de. Un­der hans tid på häk­tet miss­tänk­te per­so­nal att han ore­gel­bun- det fick i sig väts­ka och mat, men han un­der­sök­tes ald­rig fy­siskt av nå­gon sjuk­vårds­per­so­nal.

Detta trots att man­nens fy­sis­ka till­stånd för­säm­ra­des kraf­tigt vec­kor­na ef­ter att han ta­gits in. Vatt­net var av­stängt Vatt­net till man­nens rum ska även ha va­rit av­stängt i läng­re pe­ri­o­der.

Man­nen be­döm­des psy­ko­tisk av en psy­ki­a­tri­ker och skul­le där­för fö­ras till Dan­de­ryds sjuk­hus av Kri­mi­nal- vår­den. På väg till sjuk­hu­set slu­ta­de man­nen an­das.

I Lex Maria- an­mä­lan skri­ver Kri­mi­nal­vår­den att det fun­nits bris­ter i till­syn och be­döm­ning av man­nens fy­sis­ka till­stånd. Den störs­ta bris­ten me­nar de är att han ald­rig fick en fy­sisk un­der­sök­ning.

I sep­tem­ber väck­tes även åtal mot den per­son som vi hän­del­sen var chef på av­del­ning för vål­lan­de till an­nans död och tjäns­te­fel.

Pauline Cederblad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.