Vägg­löss föl­jer med dig hem från re­san – el­ler kom­mer med gam­la möb­ler

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Den som re­ser ut­om­lands el­ler hand­lar be­gag­na­de möb­ler kan ris­ke­ra att få vägg­löss. En vägg­lus kan in­te hop­pa el­ler fly­ga ut­an kry­per.

I brist på fö­da kan vägg­lu­sen gå i dva­la i upp till ett år. Då är den in­te tjoc­ka­re än ett kre­dit­kort och myc­ket svår att upp­täc­ka. Vägg­lu­sen göm- mer sig gär­na i allt­i­från säng­ar till sof­for, ta­vel­ra­mar, gar­di­ner, rull­sto­lar, ra­di­o­ap­pa­ra­ter och brand­var­na­re. And­ra stäl­len den kan fin­nas på är bakom golv­lis­ter och lö­sa ta­pe­ter el­ler i för­va­ringsas­kar och böc­ker.

Vägg­löss är blod­su­gan­de. Van­li­ga symp­tom på vägg­lus­före­komst är svull­nad och rod­nad till­sam­mans med viss smär­ta och klå­da till följd av vägg­lös­sens bett och fram­fart.

Det finns inga snab­ba lös­ning­ar för att bli av med vägg­löss. Två sa­ne­rings­me­to­der är ge­nom vär­me och frys­ning. Vägg­lus­hun­dar an­vänds of­ta för att hit­ta vägg­lös­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.