Två per­so­ner tving­a­des ta ut peng­ar un­der kniv­hot

Vi i Sollentuna - - Nyheter - [email protected]­rekt­press.se

Två män från Sol­len­tu­na döms till fäng­el­se ef­ter att ha miss­hand­lat och un­der hot tving­at två per­so­ner ta ut peng­ar från en ban­ko­mat. Två män från Sol­len­tu­na, 25 re­spek­ti­ve 26 år gam­la, har dömts till fäng­el­se för rån, miss­han­del, ola­ga fri­hets­be­rö­van­de och över­grepp i rätts­sak.

I april miss­hand­la­de 26-åring­en en av de två mål­sä­gan­de­na som hämnd för ett på­stått in­brott. Gär­nings­man­nen skal­la­de, spar­ka­de och slog off­ret.

I sep­tem­ber tving­a­de sig 26-åring­en in i de två mål­sä­gan­de­nas bo­stad i Upp­lands Väs­by och ha­de då med sig 25-åring­en. En­ligt gär­nings­per­so­ner­na ha­de den ti­di­ga­re skul­den nu förts över till 25-åring­en och de vil­le ha peng­ar. Fle­ra slag i an­sik­tet Gär­nings­män­nen slog en av mål­sä­gan­den fle­ra gång­er i an­sik­tet vil­ket or­sa­ka­de en näs­frak­tur och ris­pa­de och ho­ta­de ho­nom med kniv.

De tving­a­des se­dan de två män­nen att föl­ja med till en ban­ko­mat för ta ut peng­ar. Un­der ti­den påstod gär­nings­män­nen att det cir­ku­le­ra­de bi­lar med be­väp­na­de per­so­ner i om­rå­det, för att skräm­ma dem från att göra mot­stånd.

Ef­ter att de ta­git ut peng­ar blev de ock­så tving­a­de att klä av sig si­na klä­der ut­om­hus och be om ur­säkt och fick hö­ra att de skul­le dö­das om de skul­le kon­tak­ta po­li­sen. Döms till fäng­el­se 26-åring­en döms nu till två år och åt­ta må­na­ders fäng­el­se av At­tun­da Tings­rätt för miss­han­del, nar­ko­ti­kabrott, ola­ga fri­hets­be­rö­van­de, rån och över­grepp i rätts­sak.

25- åring­en, som re­dan fö­re­kom­mer un­der tio av­snitt i brotts­re­gist­ret, döms till fäng­el­se i två år och tio må­na­der för ola­ga fri­hets­be­rö­van­de, rån och över­grepp i rätts­sak. Mind­re än en vec­ka in­nan rå­net äg­de rum ha­de hans prö­vo­tid för en vill­kor­lig fri­giv­ning gått ut.

Män­nen ska ock­så be­ta­la sam­man­lagt 123 000 kro­nor till den mål­sä­gan­de som miss­hand­lats och kniv­ho­tats i lä­gen­he­ten i Upp­lands Väs­by.

Pauline Cederblad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.