Eds­bergs­hal­len klar i no­vem­ber

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

I slu­tet av no­vem­ber blir Eds­bergs­hal­len klar. Id­rotts­hal­len kom­mer att an­vän­das av Eds­bergs­sko­lan men även av and­ra sko­lor i om­rå­det som till ex­em­pel Rud­beck och Gär­de­sko­lan. Kväl­lar och hel­ger kom­mer den att an­vän­das av föreningar. Den nya Eds­bergs­hal­len är en full­stor all­round­hall på cir­ka 2000 kvadrat­me­ter och har en läk­ta­re med om­kring 150 sitt­plat­ser och en so­ci­al yta som kan an­vän­das vid täv­ling­ar. sol­len­tu­na.se/eds­bergs­hal­len

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.