Ljus i vin­ter­mörk­ret

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Nu ly­ser vi upp Sol­len­tu­na. I slu­tet av no­vem­ber bör­jar vin­ter­be­lys­ning­en att tän­das runt om i kom­mu­nen och i år blir det upp­lyst på än­nu fler plat­ser än ti­di­ga­re. Fy­ra nya plat­ser för året är Hvi­dov­re­strå­ket, in­till för­sko­lan på Bag­ar­by­vä­gen, som får belys­ning i två träd, vid Hägg­viks sta­tion tänds ett träd ös­ter om sta­tio­nen och i Sjö­bergs cent­rum får nio träd ut­med buss­ga­tan belys­ning lik­som gång­tun­neln vid Lom­vä­gen/Dan­de­rydsvä­gen. Dess­utom för­ses ett stort träd på Sol­len­tu­na­vä­gen med ljus in­för jul. Jul­gra­nen tänds på Tu­re­bergs Torg Lör­da­gen den 1 de­cem­ber kl. 15.30 tän­der vi även den sto­ra jul­gra­nen på Tu­re­bergs Torg. Sol­len­tu­nas gosskör sjung­er julsång­er, grup­pen il­lu­mi­na spri­der ljus med sin eldshow och Hen­rik Thu­nes (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, hål­ler tal. Själv­klart bju­der vi på glögg och pep­par­ka­kor. Varmt väl­kom­na! sol­len­tu­na.se/vin­ter­ljus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.