Fort­sat­ta fram­gång­ar för Sol­len­tu­nas sko­lor

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Lä­rar­för­bun­dets ran­king, Bäs­ta skol­kom­mun 2018, vi­sar att Sol­len­tu­na kom­mun lig­ger på 45:e plats bland lan­dets 290 kom­mu­ner. Det är en för­bätt­ring med 25 pla­ce­ring­ar jäm­fört med 2017. I Stock­holms län pla­ce­rar sig Sol­len­tu­na på 4:e plats av lä­nets 26 kom­mu­ner. Hög an­del ele­ver som uppnår hög­sko­le­be­hö­rig­het och höga lä­rar­lö­ner är någ­ra av de fak­to­rer som gör att Sol­len­tu­na ran­kas högt som skol­kom­mun. sol­len­tu­na.se/bastaskol­kom­mun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.