Po­li­ti­ker vill stop­pa Vi­bys jät­te­led­ning

LÖFTE. Lo­var gö­ra allt för att Vi­by­bor­na ska slip­pa led­ning­en

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­[email protected]­rekt­press.se

Många Sol­len­tu­na­bor är kri­tis­ka till Svens­ka Kraft­näts pla­ner på att dra en 65 me­ter hög kraft­led­ning nä­ra tät be­byg­gel­se i Vi­by. Snart skic­kar kom­mu­nen in si­na syn­punk­ter

Vi kom­mer att gö­ra allt som står i vår makt för att på­ver­ka det här i en po­si­tiv rikt­ning för Vi­by­bor­na. Det här kom­mer att på­ver­ka livs­kva­li­te­ten. SÄG VAD DU TYC­KER! www.vi­i­sol­len­tu­na.se

Som Vi i Sol­len­tu­na ti­di­ga­re be­rät­tat vill Svens­ka Kraft­nät hö­ja ka­pa­ci­te­ten för kraft­led­ning­en mel­lan Över­by och Bec­kom­ber­ga.

Den nu­va­ran­de ka­pa­ci­te­ten på 220 ki­lovolt ska hö­jas till 400 kV.

Ef­ter fle­ra ut­red­ning­ar står det mel­lan två al­ter­na­tiv för sträck­ning­en. I ett al­ter­na­tiv går led­ning­en längs med Vi­by och Jär­va­fäl­tet, vi­da­re för­bi Kron­å­sen och Akal­la. Vil­ket i prak­ti­ken in­ne­bär att he­la Vi­by om­ring­as av en 65 me­ter hög kraft­led­ning.

Det and­ra al­ter­na­ti­vet är att dra led­ning­en från Över­by, längs Stä­ket­le­den, för­bi Kall­hälls vil­las­tad och längs med E18. Ett pro­blem med det al­ter­na­ti­vet är att led­ning­en i så­da­na fall skul­le be­hö­va gå ge­nom Jär­va- fäl­tets na­tur­re­ser­vat istäl­let för längs med det. Vi­by­bor pro­te­ste­rar Fram­för allt bo­en­de i Vi­by har mo­bi­li­se­rat sig för att för­sö­ka stop­pa pla­ner­na, och har bland an­nat sam­lat in nam­nun­der­skrif­ter. De tyc­ker att det and­ra för­sla­get är be­tyd­ligt lämp­li­ga­re, ef­tersom det in­te lig­ger nä­ra tät bo­stads­be­byg­gel­se.

Ti­den för när all­män­he­ten får läm­na in syn­punk­ter har löpt ut. Men kom­mu­nen har fort­fa­ran­de tid på sig att på­ver­ka.

Kom­mu­nen be­trak­tas som sakä­ga­re och får allt­så läm­na in ytt­ran­den. Att för­stär­ka el­för­sörj­ning­en lig­ger dock i he­la re­gi­o­nens in­tres­se. Det står över even­tu­el­la olä­gen­he­ter det ska­par för en kom­mun.

– Vi äger in­te frå­gan och kan in­te fat­ta be­slut om den. Myn­dig­he­ten har stor på­ver­kan kring var led­ning­ar dras. Men vi kom­mer att gö­ra allt som står i vår makt för att på­ver­ka det här i en po­si­tiv rikt­ning för Vi­by­bor­na. Det här kom­mer att på­ver­ka livs­kva­li­te­ten för dem som bor i om­rå­det, och vi vill se an­nan lös­ning, sä­ger Hen­rik Thu­nes. För­be­re­der ytt­ran­de Den 3 de­cem­ber be­hand­las skri­vel­sen på kom­mun­sty­rel­sens sam­man­trä­de för att se­dan skic­kas in.

I feb­ru­a­ri ska Svens­ka Kraft­nät be­slu­ta om vil­ken sträck­ning som kom­mer att bli verk­lig­het.

Hen­rik Thu­nes (M), ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen. VILL DRA OM LED­NING­EN. FOTO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD/AR­KIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.