Pend­largläd­jen

när skip stop­tå­gen slo­pas

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­[email protected]­rekt­press.se

I vec­kan in­vig­des en ny lek­plats på Rö­sjö­sko­lans skol­gård. Med oli­ka an­pas­sa­de lös­ning­ar ska al­la ele­ver kun­na le­ka där – även barn med oli­ka funk­tions­ned­sätt­ning­ar. Vid förs­ta an­blick ser den nya lekplatsen på Rö­sjö­sko­lans gård ut som en helt van­lig lek­plats. Men tit­tar man li­te när­ma­re, och får de oli­ka de­lar­na för­kla­ra­de, är det tyd­ligt att mer tan­ke har lagts bakom den än i van­li­ga fall.

En av gung­or­na har en stör­re sits med till­hö­ran­de spänn­band, och i en snurr­gunga kan man an­ting­en sit­ta på ra­men – el­ler kö­ra in en hel rull­stol. Nya ytan till för al­la På sko­lan finns bå­de grund­särsko­la och van­li­ga klas­ser. Tan­ken är att al­la ele­ver ska kun­na ha gläd­je av den nya lekplatsen. Och istäl­let för att grund­särsko­lan har en egen gård som ti­di­ga­re så är den nya ytan till för al­la på sko­lan.

– Vi sak­na­de en plats för de ele­ver som har en li­te sva- ga­re mo­to­rik och vill ska­pa en som al­la kan ha gläd­je av, oav­sett för­må­ga, sä­ger Rö­sjö­sko­lans rek­tor Ken­net Fröjd.

Oli­ka öpp­ning­ar i klät­ter­ställ­ning­en har täckts för så att barn in­te ska kun­na ram­la ut. Tan­ken är att ele­ver­na ska kun­na ta sig runt på den, ge­nom att springa, gå el­ler kry­pa. Det finns ock­så oli­ka sätt att ta sig upp på den, till ex­em­pel ge­nom att klätt­ra upp längs en klät­ter­vägg el­ler gå el­ler kry­pa upp för en bred trap­pa.

– Vi vill att ele­ver­na ska få rö­ra på sig på ett lust­fullt sätt, och på så vis få trä­na på det som de be­hö­ver. ”Får ord­ning på tan­kar­na” När ny­he­tens be­hag lagt sig tror Ken­net Fröjd att vis­sa ele­ver kom­ma ha stör­re gläd­je gläd­je av vis­sa de­lar.

– Barn med kon­cent­ra­tions­svå­rig­het mår of­ta bra av att hop­pa snur­ra och gunga. Det får ord­ning på tan­kar­na. Så de ska kun­na ta en pa­us från un­der­vis­ning­en och kun­na kom­ma ut hit en stund.

Rö­sjö­sko­lan har en ny lek­plats som är an­pas­sad även för barn med funk­tions­ned­sätt­ning­ar. LEK. FOTO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.