HÄR ÄR LEKPLATSEN DÄR AL­LA KAN LE­KA

Om knappt en vec­ka är da­gen som så många Sol­len­tu­na­bor vän­tat på här: skip stop upp­hör och tå­gen åter­går till den ti­di­ga­re tid­ta­bel­len.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­[email protected]­rekt­press.se

Rö­sjö­sko­lan har en ny lek­plats som är an­pas­sad även för barn med funk­tions­ned­sätt­ning­ar.

Det var hål i hu­vu­det från bör­jan i den här idén. Kol­lek­tiv­tra­fi­ken ska byg­gas ut, in­te hal­ve­ras.

Skip stop in­för­des i de­cem­ber 2017. Se­dan dess har fle­ra av tå­gen hop­pat över sta­tio­ner­na Ro­te­bro, Norr­vi­ken, Hägg­vik och Ul­riks­dal. De ti­di­ga­re åt­ta styc­ken av­gång­ar­na per tim­me blev istäl­let fy­ra – i en kol­lek­tiv­tra­fik som re­dan dras med signal­fel, löv­hal­ka och tåg­kö­er.

Men den 9 de­cem­ber är det ef­ter­läng­ta­de da­tu­met här. Då kom­mer tåg­tra­fi­ken gå till­ba­ka till som den var in­nan.

Hägg­viks­bor­na Maria Ar­ke­by och Le­na Tägt Berg­holm star­ta­de Fa­ce­book­grup­pen ”Stop­pa skip stop” ett par vec­kor in­nan för­sla­get ge­nom­för­des. Re­dan då in­såg de vil­ka kon­se­kven­ser den nya tåg­tra­fi­ken skul­le få för tu­sen­tals pend­la­re på de tre sta­tio­ner­na.

– Det var hål i hu­vu­det re­dan från bör­jan i den här idén. Kol­lek­tiv­tra­fi­ken ska byg­gas ut, in­te hal­ve­ras, sä­ger Maria Ar­ke­by.

Po­li­ti­ker­na i Lands­ting­et var ur­sprung­li­gen över­ens om att den nya tid­ta­bel­len var bra – än­da tills pend­lar­na och till sist även po­li­ti­ker­na in­såg vad den egent­li­gen in­ne­bar. Då skyll­de man på då­lig in­for­ma­tion från Tra­fik­ver­ket.

Tra­fik­ver­ket kont­ra­de med att de re­dan från bör­jan av­rått från skip stop – nå­got de ha­de pro­to­koll på. Lands­ting­et bac­ka­de Till sist kal­la­de tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) till press­träff på pen­del­tågsper­rong­er­na och le­ve­re­ra­de två löf­ten in­för va­let. Från 2019 skul­le skip stop tas bort. Det blev in­te som det var tänkt, kon­sta­te­ra­de han.

Han lo­va­de ock­så att man skul­le för­sö­ka ut­ö­ka pen­del­tra­fi­ken med fle­ra av­gång­ar från de värs­ta drab­ba­de sta­tio­ner un­der vå­ren 2018. Skill­na­den blev att Ro­te­bro någ­ra må­na­der se­na­re fick ett få­tal yt­ter­li­ga­re av­gång­ar i rus­nings­tra­fik.

Att Fa­ce­book­grup­pens med­lem­mar dri­vit frå­gan out­trött­ligt tror Maria Ar­ke­by och Le­na Tägt Berg­holm har på­ver­kat be­slu­tet att stop­pa skip stop.

– Folk har va­rit otro­ligt en­ga­ge­ra­de, och ar­ga. Jag tror att grup­pen har spor­rat folk till att hö­ra av sig Tra­fik­ver­ket och Lands­ting­et på egen hand, och be­rät­ta hur det på­ver­kat dem och ställt job­bi­ga frå­gor, me­nar Le­na Tägt Berg­holm.

– Jag tror in­te att de ha­de bac­kat om vi in­te ha­de re­a­ge­rat så starkt som vi gjor­de. Det har va­rit me­di­al upp­märk­sam­het kring frå­gan ock­så, och det har för­stås på­ver­kat, sä­ger Maria Ar­ke­by. Stress i var­da­gen Bå­da vitt­nar om hur stres­sen i var­da­gen har ökat se­dan tid­ta­bel­len för­änd­ra­des. Att be­hö­va springa till tå­gen för att in­te ris­ke­ra att be­hö­va vän­ta länge på näs­ta som in­te ba­ra swishar för­bi – och över­ful­la tåg som re­se­nä­rer på de se­na­re sta­tio­ner­na in­te ens får plats på.

– Jag har ald­rig va­rit med om ett po­li­tiskt be­slut som dund­rat in och på­ver­kat min var­dag så­här myc­ket. Det vi­sar på vik­ten av att tän­ka ef­ter fö­re. Vi var­na­de om att det var så­här det skul­le bli, sä­ger Maria Akre­by.

Men skip stop har in­te ba­ra va­rit kri­ti­se­rat. Många Väs­by­bor som ska in mot stan har spa­rat tid.

– Jag tror att det är mind­re trå­kigt för dem att skip stop för­svin­ner än vi har tyckt det va­rit job­bigt, sä­ger Maria Ar­ke­by.

Le­na Tägt Berg­holm och Maria Ar­ke­by är gla­da att skip stop stop­pas. LÄTT­NAD. FOTO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

Det blev trångt på de tåg som in­te var skip stop-tåg när sy­ste­met in­för­des. Nu slo­pas skip stop-tå­gen helt på Märstagre­nen. TRÅNGT. FOTO: LEIF OLDENBURG

I ett år har bo­en­de i Norr­vi­ken, Hägg­vik och Ro­te­bro sett halv­tom­ma skip stop-tåg swisha för­bi. SKIP STOP. FOTO: AR­KIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.