Vad pri­o­ri­te­rar Sol­len­tu­na när en ny bas­säng är vik­tigt?

Vi i Sollentuna - - Tyck Om! -

kom­mun? Trots att Sol­len­tu­nas be­folk­ning ökar allt mer häng­er in­te in­fra­struk­tu­ren med. Det finns ett myc­ket stort be­hov av en ex­tra sim­bas­säng i Sol­len­tu­na. En­ligt Kom­mun­för­bun­det be­hövs det en sim­hall per 25 000 in­vå­na­re. Vi är nu långt över 70 000 in­vå­na­re i Sol­len­tu­na, allt­så bor­de vi egent­li­gen ha till­gång till tre sim­hal­lar.

I dags­lä­get står det 1300 barn i kö till sim­sko­lan i Sol­len­tu­na. En ex­tra bas­säng in­till den be­fint­li­ga bas­säng­en i Sol­len­tu­na sim­hall skul­le kun­na ha höj- och sänk­bar bot­ten och dess­utom skul­le den kun­na an­vän­das som varm­vat­ten­bas­säng. Man be­räk­nar kost­na­den för en så­dan ex­tra bas­säng till 40 mil­jo­ner kro­nor.

i Sol­len­tu­na kostat kom­mu­nin­vå­nar­na 3,5 mil­jo­ner kro­nor (för att in­te ta­la om vad he­la Vä­sjöpro­jek­tet har kostat hit­tills). Lin­ba­na vet vi in­te om det kom­mer att fin­nas be­hov av och om vi som skat­te­be­ta­la­re skul­le ha råd med.

Dess­utom har kom­mu­nen byggt en fri­id­rotts­hall som yt­terst få Sol­len­tu­na­bor kan an­vän­da. Den har kostat långt över 200 mil­jo­ner kro­nor.

Så vad pri­o­ri­te­rar po­li­ti­ker­na i Sol­len­tu­na? Är det dy­ra pro­jekt som väl­digt få Sol­len­tu­na­bor kom­mer få an­vänd­ning av el­ler pri­o­ri­te­rar man barn och ung­dom som be­hö­ver lä­ra sig sim­ma?

Är det in­te dags att vi kom­mu­nin­vå­na­re ta­lar om för vå­ra po­li­ti­ker vad vi vill?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.