Fri­id­rot­ten star­tar cent­rum för mång­kamp på ”Val­len”

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Gö­te­borg me­del- och lång­di­stanslö­pa­re.

Se­nast att star­tas var pre­sta­tions­cent­rum för hop­pa­re i Karl­stad.

2019 star­tas det fem­te. I Sol­len­tu­na. På Sol­len­tu­na­val­len och i fri­id­rotts­hal­len ska mång­kam­par­na ha sitt cent­rum. Ta­lang­en Bi­an­ca Sal­ming och hen­nes svens­ka kon­kur­ren­ter får så­le­des än bätt­re för­ut­sätt­ning­ar än ti­di­ga­re.

Och det var Bi­an­ca Sal­mings klubb, Tu­re­bergs FK, som an­sök­te om att få ta hand om mång­kam­par­na.

– Sol­len­tu­na var den plats som an­sågs kun­na er­bju­da den vik­ti­ga lång­sik­tig­he­ten och sta­bi­li­te­ten till­sam­mans med stor fri­id­rotts- och mång­kamps­kom­pe­tens. Det är en kom­mun med stort hjär­ta och pas­sion för fri­id­rott, sä­ger Ste­fan Ols­son, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re i för­bun­det i en press­re­le­a­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.