Sol­len­tu­na kom­mun med i stor­jak­ten på nya che­fer

Vi i Sollentuna - - Nyheter - Charlotte Ar­weds­son charlotte.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

Det är in­te ba­ra Sol­len­tu­na som le­tar ef­ter ny kom­mun­di­rek­tör i Stock­holms län. Även Väs­by, Bot­kyr­ka och Hud­dinge är på jakt. Ös­terå­ker, Tä­by och Ty­resö har pre­cis re­kry­te­rat nya kom­mun­le­da­re.

Det var i mit­ten av no­vem­ber som kom­mun­di­rek­tö­ren i Väs­by, Hil­le­vi Eng­ström, fick gå på da­gen. Den nya Väs­by­al­li­an­sen vil­le se en an­nan led­ning av kom­mu­nen. Det är in­te ovan­ligt att en ny po­li­tisk led­ning by­ter kom­mun­di­rek­tör.

Men det kos­tar. För­u­tom må­nads­lön på 120 000 kro­nor un­der sex må­na­ders upp­säg­nings­tid, får Hil­le­vi Eng­ström ett av­gångs­ve­der­lag på tolv må­nads­lö­ner.

– Då kom­mun­di­rek­tö­ren in­te om­fat­tas av LAS finns ing­et an­ställ­nings­skydd. Van­ligt fö­re­kom­man­de är att ar­bets­gi­va­re kom­pen­se­rar det mins­ka­de skyd­det med ett av­gångs­ve­der­lag, sä­ger Sara Svan­feldt, HR­di­rek­tör på Upp­lands Väs­by kom­mun.

I sep­tem­ber läm­na­de Ka­ta­ri­na Käm­pe tjäns­ten som kom­mun­di­rek­tör i Sol­len­tu­na för att bli kom­mun­di­rek­tör i Tä­by från och med den 7 ja­nu­a­ri.

Då trä­der Man­fred Hol­me­lin, för­valt­nings­chef på tra­fik- och fas­tig­hets­kon­to- ret, in som bi­trä­dan­de kom­mun­di­rek­tör till dess att en or­di­na­rie är på plats.

– Vi har satt i gång re­kry­te­rings­pro­ces­sen och har an­nons ute med sista an­sök­nings­dag 16/12. Det här är ju en pro­cess som kan dra ut på ti­den, men det är vik­tigt att det blir bra i slutän­dan, sä­ger Henrik Thu­nes (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Sol­len­tu­na.

Han sä­ger att in­tres­set för tjäns­ten va­rit stort.

– Det stäl­ler höga krav på le­dar­skap. Det är ett stort an­svar, vi är ju en stor kom­mun, sä­ger Henrik Thu­nes (M).

FOTO: ERJA LEMPINEN

TILL TÄ­BY. Kom­mun­di­rek­tör Ka­ta­ri­na Käm­pe läm­nar Sol­len­tu­na kom­mun och bör­jar på sam­ma tjänst i Tä­by i ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.