Vi ska hål­la till väns­ter

Vi i Sollentuna - - Tyck Om! -

vi fick ve­ta i hö­ger­tra­fik­kam­pan­jen 1967 att vi skul­le hål­la till hö­ger när vi rör oss med for­don och på trot­to­a­rer och över­gångs­stäl­len. Vi fick ock­så ve­ta att vi in­te ska fort­sät­ta att gå på hö­ger si­da av vägen som vi lär­de oss i sko­lan un­der väns­ter­tra­fi­kens tid. Vi ska gå till väns­ter när det är hö­ger­tra­fik på vägar med tra­fik för att mö­ta tra­fi­ken, och det är ock­så det som stod i se­nas­te för­ord­ning­en som kom för ett par vec­kor se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.