Hjälp­or­ga­ni­sa­tion sö­ker

klappin­sla­ga­re

Vi i Sollentuna - - Front Page - Jon­ny An­der­son

I 96 år har Sol­len­tu­na Hjälp­för­e­ning hjälpt män­ni­skor med oli­ka be­hov av eko­no­miskt stöd. Nu be­hö­ver för­e­ning­en vo­lon­tä­rer till när­mast fö­re­stå­en­de in­sam­lings­ak­ti­vi­tet – jul­vec­kans pa­ke­tin­slag­ning i Sol­len­tu­na Cent­rum.

Från och med på mån­dag är det möj­ligt att få jul­klap­par in­slag­na av Sol­len­tu­na Hjälp­för­e­ning.

Inslag­ning­en är gra­tis, där­e­mot ges möj­lig­het att skän­ka peng­ar till för­e­ning­en.

1922 var det di­a­ko­ner in­om Svens­ka kyr­kan som såg be­hov av att hjäl­pa de i Sol­len­tu­na som nätt och jämt kla­ra­de sig.

– Be­ho­vet har in­te för­änd­rats, sä­ger Su­san­ne Da­vid­son, som i vå­ras ef­ter­träd­de Mir­jam Ne­va­lai­nen som ord­fö­ran­de.

– Kom­mu­nen är bå­de rik och fat­tig. I bland räc­ker in­te so­ci­al­tjäns­tens bi­drag, då kan vi hjäl­pa till. Det kan va­ra hjälp till glas­ö­gon, klä­der el­ler att be­ta­la en tand­lä­kar­räk­ning. Även att till jul kun­na ge bar­nen en jul­klapp el­ler stäl­la en jul­skin­ka på bor­det.

För­e­ning­en har ta­rif­fer att ut­gå ifrån och det görs en pröv­ning av var­je per­son som sö­ker hjälp. En gång i halvå­ret går sty­rel­sen ige­nom an­sök­ning­ar­na. Su­san­ne upp­skat­tar att cir­ka 50 an­sök­ning­ar blir bi­fall­na var­je gång. Hjälp­för­e­ning­en kan även ge akut stöd – ex­em­pel­vis mat­chec­kar.

De sö­kan­de är till 97 pro­cent ar­bets­lö­sa och en­sam­stå­en­de kvin­nor med barn. Från ti­di­ga­re i år minns Su­san­ne att för­e­ning­en tog hand om ett döds­bo, sam­ti­digt in­kom ett öns­ke­mål om hjälp till att kö­pa en damm­su­ga­re.

Det syns i hen­nes ögon hur gläd­jan­de det var att över­läm­na döds­bo­ets damm­su­ga­re till den sö­kan­de.

Su­san­ne ”de­bu­te­ra­de” i för­e­ning­en vid fjol­å­rets pa­ke­tin­slag­ning. Nu sö­ker hon vo­lon­tä­rer som kan ta tre­tim­mars­pass, i förs­ta hand 21-23 de­cem­ber.

– Tjäns­ten vi er­bju­der upp­skat­tas, per­son­li­gen gil­lar jag mö­tet med män­ni­skor, sä­ger Su­san­ne Da­vid­son.

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

VO­LON­TÄ­RER. Su­san­ne Da­vid­son sö­ker per­so­ner som kan hjäl­pa Sol­len­tu­na Hjälp­för­e­ning att slå in jul­klap­par i Sol­len­tu­na cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.