EN JUL PÅ SLOTTET I ÅR IGEN

Det har bli­vit nå­got av en tra­di­tion. På julaf­ton är det åter dags för lunch och ge­men­skap på Eds­bergs slott.

Vi i Sollentuna - - Front Page -

Blod­lag­ret i Stock­holms län är läg­re än det ska va­ra in­för de stun­dan­de lång­hel­ger­na. Nu väd­jar Blod­cen­tra­len om att fler ska läm­na blod. Om­kring 2 000 blod­på­sar be­hövs in­nan lag­ret kan be­trak­tas va­ra sta­bilt in­för de stun­dan­de lång­hel­ger­na över ju­len. Just nu är det brist på al­la blod­grup­per.

Det sto­ra pro­ble­met är att fär­re per­so­ner läm­nar blod i sam­band med se­mester­pe­ri­o­der. Men be­ho­vet är li­ka stort som van­ligt.

– Vi har kal­lat och på­mint al­la blod­gi­va­re de se­nas­te vec­kor­na men än­då in­te kun­nat få upp lag­ret till öns­kad ni­vå. Vi hop­pas att många har möj­lig­het att ta en pa­us i jul­stö­ket och ge blod un­der de kom­man­de da­gar­na, sä­ger Fred­rik Bo­st­röm, me­di­cinskt an­sva­rig lä­ka­re på Blod­cen­tra­len i Stock­holms län.

Även nya blod­gi­va­re upp­ma­nas att re­gi­stre­ra sig. De kom­mer då att kun­na ge sin förs­ta på­se blod i ja­nu­a­ri, när man ock­så räk­nar med att be­ho­vet av på­fyll­ning kom­mer att va­ra stort.

Blod är näm­li­gen en färskva­ra som ba­ra hål­ler i sex vec­kor. Pauline Cederblad [email protected]­rekt­press.se

Blod­cen­tra­len väd­jar fler att läm­na blod in­för de stun­dan­de lång­hel­ger­na. BLOD­BRIST. FOTO: PAULINE CEDERBLAD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.