Fler upp­ger att de har sett varg om­kring Sol­len­tu­na

Vi i Sollentuna - - Front Page -

den där många bor och det rör sig myc­ket män­ni­skor och hun­dar. De om­rå­de­na bru­kar vi in­te pri­o­ri­te­ra att för­sö­ka kva­li­tets­säk­ra. Man be­hö­ver spå­ra gans­ka långt för att kun­na föl­ja att kun­na ut­lä­sa be­te­en­den och steg­längd. På en golf­ba­na el­ler nå­got lik­nan­de är det lät­ta­re. En varg och en stor hund kan näm­li­gen ha li­ka sto­ra tass­av­tryck så av ba­ra ett kort spår blir svårt att ve­ta vil­ket djur det rör sig om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.