Brist på blod i Stock­holm

Vi i Sollentuna - - Front Page -

För den som vill fi­ra jul i säll­skap av and­ra, el­ler ba­ra vill nju­ta av en lunch i slotts­mil­jö så öpp­nar Eds­bergs slott dör­rar­na på julaf­ton. En jul för al­la, som ar­range­mang­et kal­las, har bli­vit nå­got av en tra­di­tion i Sol­len­tu­na vid det här la­get. Se­dan 2014 är Eds­bergs Slott öp­pet på julaf­ton för att den som vill ska kun­na fi­ra jul i säll­skap med and­ra.

– Det bor många en­sam­ma män­ni­skor i Sol­len­tu­na som vi vill er­bju­da nå­gon slags ge­men­skap på julaf­ton. Men det är in­te ba­ra så­da­na som är en­sam­ma som vill och får fi­ra jul på slottet. Al­la är för­stås väl­kom­na, sä­ger Pe­ter Hol­stad, in­ten­dent på Eds­bergs Slott.

Ber­gen­dals kon­fe­rens­an­lägg­ning skän­ker ma­ten till den jull­unch som ser­ve­ras, kommunen bi­drar ge­nom att lå­na ut slottet och al­la som hjäl­per till kring ar­range­mang­et gör det helt ide­ellt. Pe­ter Hol­stad är en av dem.

– Al­la vo­lon­tä­rer stäl­ler upp av oli­ka skäl för­stås, men för min egen del är det främst för att det bru­kar va­ra fan­tas­tiskt trev­ligt att job­ba här på julaf­ton.

Ett 90-tal per­so­ner kan sit­ta åt äta mat åt gång­en. Ti­di­ga­re år har runt 350 per­so­ner be­sökt slottet un­der fi­ran­det.

– Det har spri­dit sig med åren och bru­kar va­ra väl­digt upp­skat­tat. In­tres­set är väl­digt stort. Jag är näs­tan li­te rädd ba­ra att det ska kom­ma för många så att al­la in­te ska få plats, sä­ger Pe­ter Hol­stad. Pauline Cederblad [email protected]­rekt­press.se

FOTO: PAULINE CEDERBLAD EDS­BERGS SLOTT.Pe­ter Hol­stad, in­ten­dent på Eds­bergs slott, är en av dem som kom­mer att ar­be­te ide­ellt på julaf­to­nen på slottet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.