Bib­li­o­te­ket ger stöd

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Un­der vå­ren kom­mer ett an­tal för­äld­ra­kväl­lar att ar­ran­ge­ras på bib­li­o­te­ket i Ro­te­bro. Där ska äm­nen som al­ko­hol, skär­man­vän­dan­de och hur myc­ket man som förälder egent­li­gen ska blan­da sig i av­hand­las. Sats­ning­en som kom­mer att på­gå un­der vå­ren byg­ger på ett sam­ar­be­te mel­lan so­ci­al­nämn­den, kul­tur- och fri­tids­nämn­den och bib­li­o­te­ket.

Me­dan för­äld­rar­na del­tar i träf­far­na ska bar­nen kun­na gö­ra ak­ti­vi­te­ter med bib­li­o­teks­per­so­na­len.

– Bib­li­o­te­ket är en väl­digt ne­u­tral plats med låg trös­kel. Det upp­fat­tas nog som mind­re dra­ma­tiskt än att be­sö­ka kom­mun­hu­set. Vi tror att vi kan nå fler för­äld­rar i en mer av­spänd mil­jö, me­nar Mag­nus Ramstrand (KD), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

Hur barn och unga på­ver­kas av våld i nä­ra re­la­tio­ner och vil­ka tec­ken man som förälder kan va­ra upp­märk­sam när det gäl­ler till

ex­em­pel spel­be­ro­en­de el­ler dro­ger är ex­em­pel på äm­nen som kom­mer att lyf­tas. Er­bju­der re­sur­ser På so­ci­al­kon­to­ret finns näm­li­gen myc­ket stöd för för­äld­rar att få – men för många det kan kän­nas skräm­man­de att ta kon­takt med so­ci­al­tjäns­ten.

– För­äld­ra­skap är svårt, det vet al­la för­äld­rar. Och sam­ti­digt är det en så vik­tig grund i sam­häl­let. Många tror att det mås­te ha gått väl­digt långt för att man ska kon­tak­ta för­äld­rastö­det på so­ci­al­kon­to­ret. Många kanske kän­ner sig en­sam­ma med si­na pro­blem, men det vi­sar sig of­ta när man pra­tar med and­ra för­äld­rar att många and­ra de­lar sam­ma tan­kar. Det blir ock­så ett sätt för oss att nå ut med vil­ka re­sur­ser som fi nns, sä­ger Mag­nus Ramstrand.

Un­der träf­far­na kom­mer oli­ka ak­tö­rer att fin­nas på plats. En be­te­en­de­ve­ta­re kom­mer till ex­em­pel att pra­ta om skärm­be­ro­en­de och det kom­mer fin­nas möj­lig­het att bo­ka en­skil­da ti­der med so­ci­al­kon­to­rets för­äld­rastöd för per­son­lig råd­giv­ning.

Den förs­ta träf­fen äger rum den 17 ja­nu­a­ri. Ing­en för­an­mä­lan krävs. Pauline Cederblad [email protected]­rekt­press.se

Det vi­sar sig of­ta när man pra­tar med and­ra för­äld­rar att många and­ra de­lar sam­ma tan­kar.

Un­der vå­ren hålls kväl­lar för för­äld­rar på FÖRÄLDRAGRUPP. Are­na Ro­te­bro. FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.