Ny ten­nishall 2020: ”Det blir en häf­tig id­rottspark”

Den sista ju­ni 2020 ska Sollentuna TK ha en ny ten­nishall på Eds­bergs sport­fält. Kul­tur- och fri­tids­kon­to­rets av­sikt är nu att klub­ben ska slip­pa ett glapp mel­lan riv­ning och in­flytt­ning.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­[email protected]­rekt­press.se

Ut­veck­ling­en av Eds­bergs sport­fält klar­nar suc­ces­sivt. Det ska an­läg­gas en väg, Eds­bergs al­lé, som för­bin­der Eds­bergs cent­rum och Rib­bings väg med Vä­sjö­om­rå­det. Vä­gen kly­ver en del av sport­fäl­tets syd­väst­li­ga hörn, där­ibland ten­nishal­len.

Ini­ti­alt fanns det risk för ett glapp mel­lan att be­fint­li­ga Eds­bergs ten­nishall revs och att en ny stod klar.

Först ny – se­dan riv­ning

Nu är det be­slu­tat att den nya ten­nishal­len ska stå klar som­ma­ren 2020, först där­ef­ter kan den gam­la ri­vas.

– Ett glapp ha­de va­rit för­ödan­de för verk­sam­he­ten. Vi kän­ner oss tryg­ga i att ha nytt­jan­de­rätt till dess vi kan flyt­ta in i nya hal­len, sä­ger Fred­die Lund­kvist, Sollentuna TK:s klubb­chef.

Ett slut­ligt be­slut ska fat­tas i kom­mun­sty­rel­sen ef­ter års- skif­tet, där­ef­ter kan kul­turoch fri­tids­kon­to­ret in­le­da upp­hand­lings­ar­be­tet.

– Ten­nishal­len ham­nar i and­ra än­den av sport­fäl­tet, ovan­för konst­gräs­pla­nen, sä­ger Niklas Roos af Hjelm­sä­ter, för­valt­nings­chef på kul­tur- och fri­tids­kon­to­ret.

– Det blir en häf­tig id­rottspark när allt är klart. Med parkou­ran­lägg­ning, Rö­sjö­spå­ret och yt­ter­li­ga­re en 11-man­na­plan ut­ö­ver de fot­bolls­pla­ner som finns i dag, tilläg­ger han.

”Möj­lig­het byg­ga ut”

För ten­nisklub­ben var be­ske­det en ti­dig jul­klapp och STK pla­ne­rar att byg­ga två pa­del-ba­nor i an­slut­ning till den nya hal­len, som likt den be­fint­li­ga ska in­ne­hål­la fy­ra ba­nor.

– Visst ha­de vi för­hopp­ning­ar om en hall med yt­ter­li­ga­re två till fy­ra ba­nor, men kom­mu­nen vill in­te gö­ra den in­ve­ste­ring­en. Vi ser än­då en möj­lig­het att i fram­ti­den kun­na byg­ga till.

Sollentuna kom­mun ska äga och dri­va nya ten­nishal­len, STK blir hy­res­gäst.

– Det är mer plus än mi­nus att vi nu slip­per äga, sä­ger Fred­die Lun­dqvist. Vi blir mind­re på­ver­ka­de av för­dy­ring­ar som höj­da rän­tor. Fram­för allt kan vi fo­ku­se­ra på det vi kan bäst – ten­nis.

Den nya ten­nishal­len kom­mer ha ett be­man­nat kafé.

Det blir en häf­tig id­rottspark när allt är klart. Med parkou­ran­lägg­ning, Rö­sjö­spå­ret och yt­ter­li­ga­re en 11-man­na­plan ut­ö­ver de fot­bolls­pla­ner som finns i dag.

FOTO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

GLÄDJE. Sollentuna TK:s ten­nishall står kvar till dess en ny står fär­dig i and­ra än­den av Eds­bergs sport­fält.

STK. Fred­die Lund­kvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.