Här kan du åka ski­dor i vin­ter

Biss­linge konst­snö­spår har öpp­nat för sä­song­en. Snö­till­verk­ning­en på­går för fullt för att kun­na fort­sät­ta för­länga spå­ret.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pau­li­ne Ce­der­blad 070-78 78 707 pau­li­ne.ce­der­[email protected]­rekt­press.se

– Jag har köpt ett sä­songs­kort. Bäs­ta jul­klap­pen till mig själv, slår en av ski­då­kar­na fast glatt när han knäp­per av sig ski­dor­na.

Spå­ret öpp­na­de i för­ra vec­kan. Många ha­de då re­dan vän­tat otå­ligt på att få åka och ha­de re­dan hun­nit ge sig ut.

– Det här är det bäs­ta med det vi gör. Folk är så po­si­ti­va och gla­da att det finns, sä­ger Philip Mor­ris, sam­ord­na­re för Biss­linge konst­snö­spår.

För­ra året var förs­ta gång­en de drog konst­snö­spå­ret. Det blev ett uppskat­tat in­slag i Sollentuna och loc­ka­de även hit be­sö­ka­re från and­ra de­lar av Stock­holms­om­rå­det. Men den vin­tern bör­jar be­tyd­ligt bätt­re. Den 30 de­cem­ber för­ra året var man in­te ens säk­ra på om man skul­le kun­na ska­pa nå­got spår över hu­vud ta­get på grund av det mil­da väd­ret.

Nu har 800 me­ter spår dra­gits. Men snö­till­verk­ning­en på­går för fullt för att kun­na för­länga det. Må­let är att det ska bli ett fem kilo­me­ter långt spår. Ut­i­från för­ra årets feed­back har man ock­så gjort vis­sa för­änd­ring­ar.

– Vi hål­ler på att hö­ja och för­länga den kul­len vi ha­de för­ra året, och så ska vi byg­ga en ås så att man får klätt­ra li­te ock­så. Men det ska fin­nas gen­vä­gar ock­så med van­ligt spår så att al­la ska kun­na åka, be­rät­tar Pe­ter Col­lin som skö­ter skid­spå­ren.

– Ett an­nat öns­ke­mål var att man skul­le kun­na fi­ka. Så vi kom­mer öpp­na vårt kafé i ja­nu­a­ri så att man kan vär­ma sig och äta en våff­la, sä­ger Philip Mor­ris.

Uppskat­tat ny­till­skott

Förs­ta året hand­la­de myc­ket om att nå ut med att konst­snö­spå­ret nu finns.

– Ju läng­re sä­song­en blev desto fler hit­ta­de oss och or­det spred sig. Vi har re­dan sålt fler sä­songs­kort än vi gjor­de under he­la för­ra sä­song­en, så det känns bra, tyc­ker Philip Mor­ris.

Den pri­mä­ra mål­grup­pen är Va­sa­loppså­kar­na som vill kun­na trä­na på bra spår, men även mo­tio­nä­rer finns i spå­ren. Sär­skilt ef­ter Va­sa­lop­pet hit­tar även de ut i spå­ren.

– Det finns plats för al­la. Men ska man ha ett rik­tigt bra spår kos­tar det en li­ten slant. Men många är vil­li­ga att be­ta­la för att vi ska kun­na gö­ra det här. Många upp­skat­tar att det är mer ut­rym­me i de här spå­ren, me­nar Philip Mor­ris.

Vä­sjö­bac­ken öpp­nar först näs­ta år

Den som är su­gen på att åka ut­för får dock vän­ta läng­re. Det har in­te va­rit till­räck­ligt kallt än­nu, för att Vä­sjö­bac­kens öpp­ning skul­le ha skett in­nan års­skif­tet.

När Vi i Sollentuna pra­tar med Ol­le Carls­son på Vä­sjö­bac­ken har de kun­nat pro­du­ce­ra konst­snö i bac­ken i två dygn. To­talt tio dygn be­hövs för att det ska hin­na bli till­räck­ligt myc­ket, och vid till­verk­ning­en bör det va­ra minst mi­nus tre gra­der.

– Just nu är det li­te för varmt men det ska bli kal­la­re ikväll så då kör vi igång igen. Men det blir ing­en öpp­ning in­nan ny­år. Vi kör­de li­te härom da­gen när det var mi­nus två gra­der, men det blir in­te så bra.

Bac­ken bru­kar kun­na öpp­na runt den 10 ja­nu­a­ri, men ex­akt vil­ket da­tum det blir i år är svårt att ve­ta. Men lä­get ser bätt­re ut än för­ra året.

– För­ra året ha­de vi hun­nit spru­ta snö i fy­ra dygn in­nan ny­årsaf­ton, och om väd­ret hål­ler pro­gno­sen kom­mer vi kanske att hin­na kö­ra i sex dygn in­nan ny­årsaf­ton.

En ny­het för Vä­sjö­bac­ken i är att kun­der kan fyl­la på sitt lift­kort via nä­tet och där­med slip­pa köa, för­ut­satt att man ha ett Skistar­kort.

FOTO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

BISS­LINGE. Philip Mor­ris och Pe­ter Col­lin är gla­da att sä­song­en änt­li­gen dra­git igång.

FOTO: ARKIV/PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

VÄ­SJÖ­BAC­KEN. Snö­till­verk­ning­en på­går, men än är bac­ken in­te re­do att öpp­nas.

FOTO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

SKIDÅKARE. Många har vän­tat otå­ligt på att spå­ret ska öpp­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.