Upp med no­sen, hit­ta di­na gla­da ny­års­löf­ten

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna - ANNA WETTERGÅRD Re­por­ter Pra­ta med mig! anna.wet­ter­gard @di­rekt­press.se

Jag ha­de stor­slag­na pla­ner för mi­na ny­års­löf­ten. 2019 skul­le bli året då jag trä­na­de mer, åt nyt­ti­ga­re och tand­trå­da­de var­je dag. Dess­utom skul­le väg­gar­na hem­ma till slut bli må­la­de och för­rå­det ren­sas.

Se­dan var jag med om en hän­del­se som för många är var­dags­mat men som för mig var orim­ligt läs­kig.

Jag satt på ett flyg­plan med min yngs­ta av­kom­ma. Allt ha­de gått så hyf­sat som det nu kun­de med en nollå­ring på ett full­satt flyg­plan, det vill sä­ga i prin­cip full­stän­digt ka­os.

Men nu var re­san näs­tan över, och pla­nets hjul var pre­cis på väg att nud­da land­nings­ba­nan. Jag drog in an­dan, re­do att släp­pa ut årets dju­pas­te suck så fort vi var åter på hem­ma­plan.

Men då gör pla­net en tvär­vänd­ning, var­var upp mo­to­rer­na igen och pe­kar no­sen upp mot him­len. Vi kas­tas bak­åt i vå­ra sto­lar och jag ång­rar ome­del­bart att jag äg­nat för­äld­ra­le­dig­he­ten åt att sträck­kol­la på ”air crash in­ve­sti­ga­tion”.

Jag blir enormt och ome­del­bart gen­om­rädd och fylls av ång­est över att jag ut­sät­ter en oskyl­dig be­bis för ris­ken att dö i en tra­gisk flyg­planskrasch. Tu­sen och noll tan­kar far ge­nom mitt hu­vud, me­dan vi gör en fullt nor­mal go around och se­dan en helt odra­ma­tisk land­ning. Även en pi­lot kan tyd­li­gen miss­be­dö­ma sin has­tig­het, och där­ef­ter få gö­ra om och gö­ra rätt. Men ef­tersom jag än­då kän­ner mig trau­ma­ti­se­rad har jag be­stämt mig för att strun­ta i al­la ny­års­löf­ten och käc­ka am­bi­tio­ner. Istäl­let ska jag sat­sa på det­ta: Mer njut­ning till mig och fa­mil­jen. Skip­pa tand­borst­ning­en ibland och glöm in­te chip­sen på fre­dag kväll. Strun­ta i mål­ning och in­red­ning och njut li­te ex­tra av fluf­fi­ga dammråt­tor i hör­nen. Det­ta är mi­na nya ny­års­löf­ten. Jag kän­ner mig oer­hört nöjd och till­freds med dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.