Sjö­berg cent­rum

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Fö­re­ta­get Pri­me Living köp­te cent­ru­met 2015 med am­bi­tio­nen att bland an­nat byg­ga stu­dent­lä­gen­he­ter och ge cent­ru­met ett lyft. In­nan dess ha­de cent­ru­met en an­nan äga­re som ock­så ha­de pla­ner, men istäl­let sål­de det.

Hös­ten 2017 an­sök­te Pri­me Living om bygg­lov. I den sak­na­des vis­sa de­lar, som rör bland an­nat till­gäng­lig­het, och kom- mu­nens bygg­lov­sen­het bad om kom­plet­te­ring­ar. Se­dan dess har inga kom­plet­te­ring­ar kom­mit in.

Nu har fas­tig­hes­bo­la­get Amas­ten köpt Sjö bergs­cent­rum. De för­val­tar, ut­veck­lar och byg­ger. De­ras fas­tig­hets­be­stånd ut­görs av två tred­je­de­lar bo­stä­der, res­te­ran­de ytor ut­görs av kon­tors- och bu­tik­soch sam­hälls­lo­ka­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.