Pa­ti­ent dog ef­ter ut­skriv­ning

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad 070-78 78 707 [email protected]­rekt­press.se

Kort ef­ter att en pa­ti­ent på Psy­ki­a­tri Nord­väst skri­vit ut sig själv dog per­so­nen av en vat­ten­för­gift­ning. Nu rik­tar In­spek­tio­nen för vård och om­sorg kri­tik mot mot­tag­ning­en för att de in­te un­der­sök­te pa­ti­en­tens fy­sis­ka hälsa.

Per­so­nen ha­de va­rit pa­ti­ent hos Psy­ki­a­tri Nord­väst och vår­dats in­om hel­dygns­vår­den i drygt tre vec­kor un­der som­ma­ren 2017 när hen val­de att skri­va ut sig själv för att sö­ka hjälp för fy­sis­ka be­svär. Pa­ti­en­ten ha­de näm­li­gen kla­gat på åter­kom­man­de hu­vud­värk, il­lamå­en­de och di­ar­ré som för­säm­ra­des i slu­tet av vård­ti­den.

Pa­ti­en­ten kräk­tes ock­så och val­de da­gen ef­ter det­ta att skri­va ut sig själv, mot lä­ka­rens in­rå­dan, för att sö­ka hjälp för si­na kropps­li­ga be­svär på Dan­de­ryds sjuk­hus.

Lä­ka­re på den psy­ki­a­tris­ka mot­tag­ning­en be­döm­de att be­svä­ren var över­gå­en­de bi­ef­fek­ter av lä­ke­me­dels­be­hand­ling­en – och nå­gon fy­sisk un­der­sök­ning gjor­des ald­rig av pa­ti­en­ten in­nan hen skrevs ut.

Väl på Dan­de­ryds sjuk­hus skrevs per­so­nen in på in­fek­tions­kli­ni­ken men av- led da­gen ef­ter – tro­ligt­vis av vat­ten­för­gift­ning.

Nu har In­spek­tio­nen för vård och om­sorg (Ivo) grans­kat fal­let och kom­mit fram till att Psy­ki­a­tri Nord­väst har brustit i sin vård av pa­ti­en­ten. De an­ser att en lä­ka­re bor­de ha gjort en kropps­lig un­der­sök­ning av pa­ti­en­ten in­nan hen skrevs ut från psy­ki­a­trin.

Ivo har dock in­te ut­rett om pa­ti­en­ten höll på att drab­bas av vat­ten­för­gift­ning re­dan på den psy­ki­a­tris­ka av­del­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.