Stu­dent­bo­stä­der döms ut

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad [email protected]­rekt­press.se

Vid en olycka skul­le de bo­en­de be­hö­va ut­rym­ma mot tåg­spå­ren.

72 bo­stads­rät­ter för stu­den­ter skul­le byg­gas i den så kal­la­de Ten­ta­fa­bri­ken i Sol­len­tu­na. Men nu rik­tar Läns­sty­rel­sen skarp kri­tik mot pro­jek­tet och ser ris­ker bå­de gäl­lan­de sä­ker­het och hälsa.

För­sälj­ning­en har dra­git igång av den så kal­la­de Ten­ta­fa­bri­ken i Sol­len­tu­na. En bit bort från Sol­len­tu­na cent­rum, på Tel­lus­vä­gen, skul­le 72 stu­dent­lä­gen­he­ter byg­gas. Mar­ken används idag som par­ke­rings­plats.

De­talj­pla­nen som med­gav de nya lä­gen­he­ter­na klub­bas i sep­tem­ber och i slu­tet av 2020 är pla­nen att de ska stå fär­di­ga för in­flytt­ning.

Re­dan un­der de­talj­p­la- ne­ar­be­tet såg Läns­sty­rel­sen bris­ter i be­gräns­ning­ar i de­talj­pla­nen, och kom in med två ytt­ran­den. Des­sa in­vänd­ning­ar tog kom­mu­nen in­te i nå­got sär­skilt be­ak­tan­de. Där­för har Läns­sty­rel­sen nu be­slu­tat att gö­ra en så kall­lad över­pröv­ning av de­talj­pla­nen.

– Det är gans­ka ovan­ligt att vi gör så­här. Of­tast han­te­ras det här i sam­råds­ske­det och kom­mu­nen be­ar­be­tar för­sla­get ut­i­från syn­punk­ter från oss. Och det är li­te an­märk­nings­värt att kom­mu­nen in­te har an­pas­sat för­sla­get ut­i­från syn­punk­ter­na om sä­ker­het och hälsa för dem som bor där. Bygg­na­den lig­ger ba­ra 25 me­ter från järn­vä­gen när den byggs ut, me­nar Ja­kob Sah­lén, plan­hand­läg­ga­re på Läns­sty­rel­sen.

Trans­por­ter av far­ligt gods

Det som Läns­sty­rel­sen vän­der sig emot är främst att man in­te har tyd­lig­gjort i pla­nen hur den som byg­ger mås­te för­hål­la sig till fak­tu­met att mar­ken är så nä­ra tåg­spå­ren, där det frak­tas far­ligt gods. Bland an­nat in­ne­hål­ler rit­ning­ar­na på stu­dent­bo­stä­der­na loft­gång­ar som vet­ter mot tå­get. Loft­gång­ar i sig är ett pro­blem ef­tersom att det då in­te finns någ­ra skyd­dan­de väg­gar runt ut­rym­nings­vä­gar­na från lä­gen­he­ter­na.

– Vid en olycka skul­le de bo­en­de be­hö­va ut­rym­ma mot tåg­spå­ren. Och det finns in­te någ­ra re­gle­ring­ar om i vil­ket ma­te­ri­al man får an­vän­da. På en så­dan här plats ha­de vi ve­lat se att det finns re­gle­ring­ar som sä­ger att man till ex­em­pel mås­te an­vän­da ma­te­ri­al som står emot brand, och mås­te ha brand­säk­ra föns­ter, me­nar Ja­kob Sah­lén.

Svårt att byg­ga i Sol­len­tu­na

Han me­nar att det in­te alls är omöj­ligt att byg­ga så spår­nä­ra som på den här tom­ten.

– Det har gjorts i Sol­len­tu­na. Men man mås­te ta hän­syn till för­ut­sätt­ning­ar­na på plat­sen.

Tho­mas Ar­den­fors (M), ord­fö­ran­de i stads­bygg­nads­nämn­den, tyc­ker att det är be­klag­ligt att det här in­ne­bär att pla­nen drar ut på ti­den.

– Men det är så­dant som vi som kom­mun är med om. Öve­rallt där man byg­ger i Sol­len­tu­na stö­ter man på svå­rig­he­ter. I det här fal­let lär det be­hö­va till­kom­ma fler ut­red­ning­ar in­nan vi är kla­ra.

Läns­sty­rel­sen sy­nar nu pla­nen, men har än­nu in­te ta­git ställ­ning till om de kom­mer att upp­hä­va de­talj­pla­nen – nå­got som de har makt att gö­ra. De pla­ne­rar att ha ta­git ställ­ning kring det­ta ef­ter års­skif­tet.

ILLUSTRATION: STUDENTBACKEN

TEL­LUS­VÄ­GEN. Här vill SSM byg­ga 70 stu­dent­bo­stä­der. Den idén gil­lar in­te Läns­sty­rel­sen.

FO­TO: PAULINE CEDERBLAD

BE­KLAG­LIGT. Tho­mas Ar­den­fors (M), ord­fö­ran­de i stads­bygg­nads­nämn­den, tyc­ker att det är be­klag­ligt att det här in­ne­bär att pla­nen drar ut på ti­den.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

KRI­TIK. Läns­sty­rel­sen rik­tar skarp kri­tik mot pro­jek­tet vad gäl­ler sä­ker­het och hälsa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.