Op­ti­mism i Lun­den in­för and­ra hal­van

Vi i Sollentuna - - Sport -

– Vi lyc­ka­des änt­li­gen hit­ta spe­let som vi le­tat ef­ter he­la hös­ten. Det tog tid att spe­la ihop la­get och det märk­tes på spe­let i bör­jan, sä­ger trä­na­ren Pe­ter Rön­nqvist.

Den spe­la­de ass-coachen Jo­nat­han Sig­frids­son fyl­ler på:

– Det har va­rit upp och ner och vi har käm­pat för att hit­ta vår mall att för­hål­la oss till. Vi har en del nya spe­la­re vil­ket nog märk­tes mer än vi trott, sä­ger ”Sig­ge” och fort­sät­ter:

– Vi går åt rätt håll nu, bå­de re­sul­tatmäs­sigt och den all­män­na käns­lan. Det är en po­si­tiv cir­kel som gi­vet­vis på­ver­kats av bra re­sul­tat på sisto­ne.

– Jag ha­de nog för­vän­tat mig två po­äng till och ha­de kanske hop­pats att vi skul­le hit­tat spe­let ti­di­ga­re, men bätt­re sent än ald­rig, sä­ger Rön­nqvist.

På vil­ket sätt har ni kom­mit igång på sisto­ne?

– Jag tyc­ker att vi är me­ra sam­spel­ta och har bra ten­den­ser till ett etapp­spel. Dess­utom tyc­ker jag att rö­rel­sen är bätt­re nu än ti­di­ga­re, fle­ra är del­ak­ti­ga i spe­let och det är över­lag bätt­re tryck i allt vi gör fram­åt. Bå­de de­fen­si­ven och of­fen­si­ven bör­jar stäm­ma.

På fre­dags­kväl­len be­seg­ra­des jum­bon Väs­terås en­kelt med 10–0 (5–0). På sön­dag (13:30) vän­tar Katri­ne­holm U hem­ma och där­på sju mat­cher till. Av åt­ta åter­stå­en­de mat­cher ska fem spe­las på Val­len. – Vi vet att vi är star­ka hem­ma, så har det va­rit i al­la mi­na sex år här. Hem­mas­ta­tisti­ken ta­lar sitt tyd­li­ga språk vil­ket man även sett hit­tills den­na sä­song, sä­ger mitt­fäl­ta­ren Sig­frids­son och ser fram emot and­ra hal­van.

– Det är väl­digt hög klass på se­ri­en den­na sä­song och det är en rik­tigt ro­lig se­rie. No­ra är svårslag­na men där­ef­ter kan al­la slå al­la. Må­let i grup­pen har he­la ti­den va­rit att nå tred­je­plat­sen och det ser jag ing­en an­led­ning att änd­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.