Fler lä­ra­re ger stu­di­e­ro

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Eva Eriks­son, So­ci­al­de­mo­kra­ter­na 2:e vice ord­fö­ran­de i barn- och ut­bild­nings­nämn­den

Jag vet in­te om Niklas Wyk­man hit­tar på, om han so­vit när mo­tio­ner och in­ter­pel­la­tio­ner de­bat­te­rats i Sol­na kom­mun­full­mäk­ti­ge el­ler om han in­te har läst So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas po­li­tik för Sol­nas sko­lor. Han på­står näm­li­gen så­dant som vi in­te alls kän­ner igen. Dä­re­mot fö­re­slår vi klart, tyd­ligt och fi­nan­si­e­rat det här:

Fler lä­ra­re ger stu­di­e­ro. Ord­ning och re­da i klass­rum­met är en för­ut­sätt­ning för in­lär­ning. Vi vill in­fö­ra 2-lä­rar­sy­stem på fler sko­lor i Sol­na.

Ti­di­ga in­di­vi­dan­pas­sa­de in­sat­ser. Al­la barn kan kla­ra grund­sko­lan - men de har oli­ka be­hov av stöd för att nå dit. Barn som har svårt att nå kun­skaps­må­len ska ti­digt ges kom­plet­te­ran­de in­di­vi­dan­pas­sad un­der­vis­ning och upp­följ­ning. För det­ta vill vi an­stäl­la fler spe­ci­al­pe­da­go­ger.

Mins­ka barn­grup­per­nas stor­lek i för­sko­lan. Forsk­ning vi­sar att barn som gått i en för­sko­la av hög kva­li­tet lyc­kas bätt­re i sko­lan. En för­ut­sätt­ning för det­ta är små barn­grup­per där pe­da­go­ger­na har tid att upp­märk­sam­ma var­je barns uni­ka be­hov. Sol­na be­hö­ver fler pe­da­go­ger. Må­let är 3 pe­da­go­ger på 15 barn.

För att sti­mu­le­ra barns ti­di­ga lä­ran­de vill vi byg­ga om Sol­nas för­sko­le­går­dar. Går­dar­na ska va­ra grö­na, ha spän­nan­de lekred­skap och ha na­tur­lig skug­ga.

Rus­ta upp sko­lans lo­ka­ler. Ma­jo­ri­te­ten av Sol­nas sko­lor bygg­des på 1960-ta­let och har stått näst in­till oför­änd­ra­de se­dan dess.

Må­let är 3 pe­da­go­ger på 15 barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.