MP tvek­sam till löf­te om ny id­rotts­plats

Mil­jö­par­ti­et tvek­samt till Al­li­an­sens löf­te

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg 070-78 72 073 leif.oldenburg@ di­rekt­press.se

Jär­vas­ta­den ska få en egen id­rotts­plats med minst tre se­pa­ra­ta konst­gräs­pla­ner. Men Mil­jö­par­ti­et be­fa­rar att det hand­lar om än­nu ett vallöf­te som rin­ner ut i san­den.

Nu ska Jär­vas­ta­den få en egen id­rotts­plats. Minst tre se­pa­ra­ta konst­gräs­pla­ner ska en­ligt pla­ner­na fin­nas på plats se­nast om tre år. Men Mil­jö­par­ti­et be­fa­rar att det hand­lar om än­nu ett vallöf­te som rin­ner ut i san­den.

Om ing­et

oför­ut­sett in­träf­far tas be­slu­tet att sät­ta igång med plan­ar­be­tet för id­rotts­plat­sen vid kom­mun­sty­rel­sens näs­ta sam­man­trä­de den 26 mars.

Om­rå­det där id­rotts­plat­sen pla­ne­ras lig­ger i en kil bakom byg­gom­rå­det Grankäl­lan och järn­vä­gen, ibland kal­lat Kros­sen. Av de tre pla­ner­na fö­reslås en bli en full­stor 11-spels­plan (115 x 78 m), som ock­så kan de­las upp i fle­ra mind­re pla­ner, och två 9-spel­pla­ner (63 x 80 m).

– Den nya id­rotts­plat­sen får ett bra lä­ge i di­rekt an­slut­ning till ut­bygg­nads­om­rå­de­na i Jär­vas­ta­den och Nya Ul­riks­dal, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pe­hr Gran­falk (M).

En­ligt Mil­jö­par­ti­ets

grupple­da­re Bern­hard Hu­ber är det in­te förs­ta gång­en en id­rotts­plats i Jär­vas­ta­den dy­ker upp som på den kom­mu­na­la agen­dan. Prin­cip­ö­ver­ens­kom­mel­sen om att ex­plo­a­tö­ren Jär­vas­ta­den ska stå för samt­li­ga kost­na­der är från 2004.

– Al­li­an­sen lo­va­de en fot­bolls­plan i Jär­vas­ta­den re­dan in­för va­let 2006. Se­dan dess har man satt igång plan­ar­be­te 2008 och 2012 ut­an att det re­sul­te­ra­de i nå­got kon­kret. Jag hop­pas verk­li­gen att fot­bolls­pla­nen blir verk­lig­het den här gång­en, men jag tror in­te på det för­rän jag ser barn spe­la där, sä­ger Bern­hard Hu­ber.

En­ligt kul­tur-

och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Pe­ter Edholm (L) är AIK:s fram­tid på trä­nings­an­lägg­ning­en vid Karl­berg en av or­sa­ker­na till att pro­jek­tet har dra­git ut på ti­den. AIK har ar­ren­de på den at­trak­ti­va mar­ken till 2022 och har länge haft pla­ner på att byg­ga en egen trä­nings­an­lägg­ning nå­gon­stans i Sol­na. Kros­sen i Jär­vas­ta­den har va­rit ett al­ter­na­tiv.

– Be­ho­vet av en fot­bolls­plan i Jär­vas­ta­den har fun­nits länge, men AIK:s fram­tid i Karl­berg har va­rit osä­ker och är väl det fort­fa­ran­de. Dess­utom är det oklart åt vil­ket håll järn­vä­gen ska bred­das, sä­ger Pe­ter Edholm.

En­ligt en

ti­di­ga­re över­ens­kom­mel­se kom­mer ex­plo­a­tö­ren Jär­vas­ta­den stå för samt­li­ga kost­na­der för id­rotts­an­lägg­ning­en.

”I åta­gan­det in­går bland an­nat två konst­gräs­pla­ner, om­kläd­nings­rum, do­mar­rum, för­råd, an­gö­rings- och par­ke­rings­y­tor, stäng­sel och be­lys­ning samt lek- och re- kre­a­tions­y­ta”, skri­ver för­valt­ning­en i sitt be­sluts­un­der­lag och be­to­nar att näs­tan 20 pro­cent av Sol­nas barn spe­lar fot­boll.

Mål­sätt­ning­en är att Jär­vas­ta­dens id­rotts­plats ska va­ra fär­dig­ställd till 2020/2021.

”Jag tror in­te på det för­rän jag ser barn spe­la där.”

FO­TO: LEIF OLDENBURG

PLAT­SEN. Un­ge­fär här ska Jär­vas­ta­den IP lig­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.