ETT SPADTAG FÖR 117 000

Hy­re­gäst­för­e­ning­en re­a­ge­rar mot spadtag för 117 000

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­pres.se

Den 1 feb­ru­a­ri togs det förs­ta spad­ta­get på den kom­mu­na­la bo­stads­stif­tel­sen Sig­na­lis­tens nya trygg­hets­bo­en­de Pals­ter­nac­kan i Jung­frudan­sen. Kost­nad för spad­ta­get: 117 504 kro­nor. El­ler 3 357 kro­nor per gäst. Fak­tu­ran be­ta­las av Sig­na­lis­ten.

Hy­res­gäst­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de i Sol­na, Britt-Ma­rie Löf­dahl, blir först all­de­les mål­lös när hon hör sum­man.

– Jag går näs­tan upp i ato­mer av ils­ka. Men jag är in­te ett dugg för­vå­nad.

Drygt 90 per­so­ner var in­bjud­na till spad­ta­get en ku­len feb­ru­a­ri­dag, 35 per­so­ner tac­ka­de ja.

re­pre­sen­tan­ter På plats fanns för fram­för Sig­na­lis- allt ten, bygg­bo­la­get Lind­bäcks Bygg AB och po­li­ti­ker från bå­deAl­li­an­sen ochop­po­si­tio­nen.

Event­bo­la­gen Ut­sikt stod för själ­va ar­range­mang­et och ha­de läm­nat en of­fert för tält­hy­ra, di­ver­se ut­rust­ning och ar­betstim­mar. Of­fer­ten var på 128 000 kro­nor, ex­akt sam­ma sum­ma som slut­fak­tu­ran. Den tyngs­ta pos­ten var kost­na­den för täl­tet, 36 900 kro­nor. Hyr­kost­na­den för ett mot­sva­ran­de tält hos ex­em­pel­vis Swe­den Event­cen­ter går på 12 720 kro­nor – in­klu­si­ve trans­port och monOf­fer­ten och slut­fak­tu­ran

är ställd till Vi­vi­an­ne Hab­ra, kom­mu­ni­ka­tör på Sig­na­lis­ten. En­ligt Hab­ra var det fler än de in­bjud­na som del­tog i ar­range­mang­et. bygg­nads­ar­be­tar­na på plat­sen. Sam­man­lagt blev det nog ett 50-tal, sä­ger hon.

I öv­rigt ber hon att få frå­gor­na mai­la­de. Da­gen ef­ter vårt sam­tal sva­rar Sig­na­lis­tens kom­mu­ni­ka­tions­chef Åsa Hart i ett mail att man har fått ner den ur­sprung­li­ga fak­tur­a­kost­na­den på 128 504 kro­nor till 117 504 kro­nor. Hon skri­ver:

”Nu när du hör­de av dig, då tit­ta­de jag när­ma­re på fak­tu­ran och såg att det ha­de skett ett miss­tag, mat­ta och vär­me i täl­tet ha­de av miss­tag fak­tu­re­rats på två pos­ter (i to­ta­la tält­kost­na­den och ut­an­för som du ser). Det är löst nu. För­hopp­nings­vis ha­de vi upp­täckt det in­nan vi be­ta­la­de, nu gjor­de vi det re­dan nu.” Ned­skriv­ning­en av be­ty­der per gäst att ham­nar snitt­kost­na­den på fak­tu­ran 3 357 kro­nor. Räk­nar man in det 15-tal bygg­nads­ar­be­ta­re som bjöds in på plats sjun­ker sum­man till 2 350 kroBritt-Ma­rie Löf­dahl är än­då upp­rörd över spad­ta­get för drygt 117 000 kro­nor.

– Det här hand­lar om ett spadtag på ett trygg­hets­bo­en­de. Då är det är in­te rim­ligt att ba­su­ne­ra ut sa­ker till en så­dan kost­nad ba­ra för att le­dan­de po­li­ti­ker vill vi­sa sig på sty­va li­nan, sä­ger hon.

Vi i Sol­na har sökt Pa­trik Lan­ner, pro­jekt­le­da­re på event­bo­la­get för en kom­men­tar. Han har in­te hört av sig.

”Vi bjöd ex­em­pel­vis in bygg­nads­ar­be­tar­na på plat­sen”

FO­TO: LEIF OLDENBURG

FO­TO: LEIF OLDENBURG

SPAD­TA­GET. Förs­ta spad­ta­get på nya trygg­hets­bo­en­det. Från väns­ter Per An­ders Hed­kvist, vd Sig­na­lis­ten, Samu­el Klipp­falk (KD), ord­fö­ran­de i om­vård­nads­nämn­den i Sol­na, Lin­da Rosén, vd Lind­bäcks Group AB och Mag­nus Nils­son (M), sty­rel­se­ord­fö­ran­de Sig­na­lis­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.