Ha­nif Ba­li ut­reds ef­ter tweet

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

”Ha­nif Ba­li har age­rat yt­terst om­dö­mes­löst.”

Mo­de­ra­ter­na har in­lett en in­ter­nut­red­ning om par­ti­ets riks­dags­le­da­mot Ha­nif Ba­li från Sol­na. Ba­lis age­ran­de i sam­band med att en mail­kon­ver­sa­tion med UD la­des ut på twit­ter har väckt en rad frå­gor.

den hö­ger­po­pu­lis­tis­ka saj­ten Ny­he­ter Idag som den 14 feb­ru­a­ri be­gär­de ut en mail­kon­ver­sa­tion mel­lan UD och den sä­ker­hets­po­li­tis­ke jour­na­lis­ten Pa­trik Ok­sa­nen. Mail­kon­ver­sa­tio­nen hand­la­de om en pla­ne­rad in­ter­vju med den rys­ka män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ten Ol­ga Skrip­nuk.

Be­gä­ran från Ny­he­ter Idag kom re­dan ett dygn ef­ter att själ­va mail­kon­ver­sa­tio­nen ägt rum.

Det kor­ta tids­span­net har väckt frå­gor om att an­ting­en Ok­sa­nens el­ler UD:s mail­tra­fik ha­de va­rit av­lyss­nad. Hän­del­sen ut­reds av Sä­po.

Den 12

mars pub­li­ce­ra­des Ok­sa­nens in­ter­vju. Arton mi­nu­ter se­na­re län­ka­de Ha­nif Ba­li till ar­ti­keln på twit­ter och la­de sam­ti­digt ut mail­kon­ver­sa­tio­nen mel­lan UD och Ok­sa­nen.

Det väck­te för­vå­ning att Ha­nif Ba­li kun­de pub­li­ce­ra mai­len så snabbt. När fle­ra per­so­ner hör­de av sig till Ba­li ra­de­ra­de han sin tweet. Han har se­na­re med­gett att han fått mail­kon­ver­sa­tio­nen av Ny­he­ter Idag. Nu har Mo­de­ra­ter­na star­tat en in­ter­nut­red­ning om Ha­nif Ba­lis age­ran­de.

”Oav­sett vad den ger vid han­den har Ha­nif Ba­li age­rat yt­terst om­dö­mes­löst”, skri­ver par­ti­ets grupple­da­re To­bi­as Bill­ström i ett ut­ta­lan­de.

Ha­nif Ba­li

sit­ter i Sol­na kom­mun­full­mäk­ti­ge för Mo­de­ra­ter­na och har även en riks­dags­plats. Ef­ter hän­del­sen har han läm­nat sin plats i par­ti­sty­rel­sen. In­för hös­tens kom­mu­nal­val i Sol­na är han pla­ce­rad på ni­on­de plats.

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pe­hr Gran­falk (M) kal­lar Ba­li ”ett svenskt po­li­tiskt fe­no­men”.

– Han är fak­tiskt mer känd än många mi­nist­rar. Jag hop­pas och tror att vi kom­mer få se en star­ka­re Ha­nif Ba­li i fram­ti­den som har för­änd­rat sitt sätt att kom­mu­ni­ce­ra och läg­ger ut text och ord li­te mer.

Ha­nif Ba­li är en fli­tig och om­stridd twitt­ra­re med över 80 000 föl­ja­re. Sy­nen på Ba­lis of­ta kon­tro­ver­si­el­la tweets är de­la­de in­om par­ti- et. Många an­ser att han är en stor till­gång för Mo­de­ra­ter­na me­dan and­ra ser ho­nom som en be­last­ning.

Ha­nif Ba­li har bett om ur­säkt för sitt age­ran­de, bland an­nat på twit­ter där han kal­la­de del­ning­en av mail­kon­ver­sa­tio­nen ”ex­tremt om­dö­mes­lös”.

FO­TO: MOSTPHOTOS

LÄCKA. Var UD:s mail­kon­ver­sa­tion av­lyss­nad?

FO­TO: RIKS­DA­GEN

UT­REDS. Ha­nif Ba­li ut­reds nu in­ternt av Mo­de­ra­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.