De top­par S-lis­tan i va­let

Vi i Solna - - NYHETER -

De två op­po­si­tions­rå­den Ar­ne Öberg, 50, Ha­galund, och Sara Kuk­ka-Sa­lam, 29, Råsun­da, top­par So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas lis­ta in­för kom­mu­nal­va­let i höst.

På tred­je re­spek­ti­ve fjär­de plats står Ge­or­gi­os Kon­to­ri­nis, 49, Ha­galund, och Eva Eriks­son, 65, Råsun­da. Ny på lis­tan är par­ti­ord­fö­ran­den He­le­ne Se­vas­tik, 26, år från Ha­galund.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na går till val på löf­ten om att an­stäl­la fler lä­ra­re i grund­sko­lan och mins­ka grup­per­na i för­sko­lan till 15 barn på tre pe­da­go­ger. Dess­utom lovar par­ti­et att byg­ga minst 500 hy­res­rät­ter var­je år om man vin­ner hös­tens val.

I va­let 2014 fick So­ci­al­de­mo­kra­ter­na 23 pro­cent av rös­ter­na i Sol­na och 14 av full­mäk­ti­ges 61 man­dat.

FO­TO: ARKIV

TOP­PAR. Ar­ne Öberg och Sara Kuk­ka-Sa­lam top­par (S)-lis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.