Ut­ställ­ning hos tand­lä­ka­ren

Vi i Solna - - NYHETER -

Bergs­ham­ra är på väg att eta­ble­ra sig som Sol­nas konst­cent­rum. På ett om­rå­de in­te myc­ket stör­re än en fot­bolls­plan har fy­ra ut­ställ­ning­ar kun­nat ses de se­nas­te da­gar­na. Sist ut var Bergs­hamra­konst­nä­rer­na med sin vå­rut­ställ­ning.

Det är sju av med­lem­mar­na i Bergs­hamra­konst­nä­rer­na som just nu stäl­ler ut i tand­lä­kar­mot­tag­ning­en Bergs­ham­ra Den­tal som även fun­ge­rar som konst­hall. Grup­pen be­står av ett 20-tal konst­nä­rer och har fun­nits se­dan 1990-ta­let.

– Vi träf­fas då och då och ord­nar ge­men­sam­ma ut­ställ­ning­ar, be­rät­tar Em­ma Ja­kobs­son som själv stäl­ler ut någ­ra av si­na ak­va­rel­ler.

Ut­ställ­ning­en i Bergs­ham­ra Den­tal på­går tills vi­da­re och är öp­pen för all­män­he­ten var­da­gar kl 13–16.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

VERK. Em­ma Ja­kobs­son stäl­ler ut ak­va­rel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.