Jär­vas­ta­den får barn­mors­ka

Vi i Solna - - NYHETER -

In­om kort får Jär­vas­ta­den sin förs­ta barn­mors­ke­mot­tag­ning. Be­slu­tet tas i lands­ting­et på tors­dag.

Det är Pig­nus Vård AB som har läm­nat in en an­sö­kan om att få dri­va en mot­tag­ning på Fri­dens­borgs­vä­gen 9. Mot­tag­ning­en ska bland an­nat er­bju­da möd­ra­vård, för­äld­ra­ut­bild­ning, fos­ter­di­a­gnostik och prov­tag­ning för sjuk­do­mar. För­valt­ning­en har be­dömt att den pla­ne­ra­de verk­sam­he­ten hål­ler hög kva­li­tet.

Det for­mel­la be­slu­tet tas i lands­ting­ets sjuk­vårds­sty­rel­se norr på tors­dag. Där­ef­ter får häl­so- och sjuk­vårds­di­rek­tö­ren i upp­drag att teck­na ett av­tal.

Se­dan ti­di­ga­re finns två barn­mors­ke­mot­tag­ning­ar i Sol­na, en privat och en i lands­ting­ets re­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.