Nya fri­tids­går­den sat­sar på ga­ming

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

Tor­pet är ri­vet och lig­ger i spill­ror. Nu hand­lar det om Tor­get för ung­do­mar­na i Bagar­torp. Den nya fri­tids­går­den lig­ger mitt i cent­rum och har en del­vis ny in­rikt­ning.

Det of­fi­ci­el­la nam­net på den nya lo­ka­len är Ung­domsTor­get, men frå­gan är om det in­te gans­ka snart kom­mer att bli ” Tor­get” kort och gott. Pre­cis som Black Sheep i Ha­galund pro­fi­le­rar sig på mu­sik och film och ny­öpp­na­de Ku­rage i Jär­vas­ta­den läg­ger stor vikt vid mänsk­li­ga rät­tig­he­ter har även den nya fri­tids­går­den ett eget fo­kus.

– Ung­domsTor­get lig­ger i cent­rum och ska pro­fi­le­ra sig som en vik­tig part i stads­de­len med myc­ket ut­åt­rik­tad verk­sam­het mot ex­em­pel­vis sko­lor och för­äld­ra­vand­ra­re, sä­ger Tina Wall­gård, en­hets­chef för Fri­tid barn och unga i Sol­na. Dess­utom sat­sar Ung­domsTor­get på så kal­lad ga­ming.

– Det in­be­gri­per det mesta från da­ta­spel till tv-spel, sä­ger Me­li­ka Za­ka­ri­ae som har ar­be­tat med fle­ra ga­ming­e­vent och dri­ver en egen hem­si­da om spel.

Sats­ning­en på ga­ming sträc­ker sig läng­re än till att ba­ra sit­ta stil­la fram­för skär­men.

– Vi ska själv­klart spe­la men även dis­ku­te­ra spe­lens in­ne­håll och jäm­fö­ra med var­dags­li­vet. Nu för ti­den är ga­ming ett sätt att lä­ra kän­na män­ni­skor över he­la värl­den, sä­ger Me­li­ka Za­ka­ri­ae.

Den nya fri­tids­går­den ska även bli boll­plank för Tek­nis­ka mu­se­ets på­gåen­de spelut­ställ­ning.

– Vå­ra ung­do­mar ska tes­ta och tyc­ka till om oli­ka spel, sä­ger Me­li­ka Za­ka­ri­ae. Un­der vå­ren kom­mer Ung­domsTor­get del­ta i spel­tur­ne­ring­en ”Just dan­ce”, där al­la fri­tids­går­dar i Stock­holm mö­ter varand­ra.

– Man mås­te se vad som är ung­domskul­tur i dag och för­hål­la sig till det. Spel är många ung­do­mar­nas sto­ra in­tres­se, sä­ger Tina Wall­gård.

Men mitt i al­la ga­ming kom­mer fri­tids­går­den hål­la fast vid sin hu­vud­upp­gift:

– Den är som all­tid att ge Bagar­torps ung­do­mar en bra upp­växt, sä­ger Tina Wall­gård.

”Man mås­te se vad som är ung­domskul­tur i dag och för­hål­la sig till det.”

FO­TO: LEIF OLDENBURG

GA­ME. Tvil­ling­ar­na Fri­da och Lo­va, 13 år, hit­ta­de snabbt ga­mingrum­met.

PER­SO­NAL. Me­li­ka Za­ka­ri­ae och Ma­ri­ah Khazroun ar­be­tar på Ung­domsTor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.