BÄ, BÄ LIL­LA LAMM – HAR DU NÅ­GOT NAMN?

Den här lil­la bag­gen sak­nar ba­ra ett namn

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­pres.se

Nu är det vår på Överjär­va gård – och i ha­gen skut­tar en li­ten kil­le runt och vän­tar på att få ett namn. Vi i Sol­na bju­der in lä­sar­na att dö­pa lam­met.

Det var en li­ten bag­ge som tac­kan Lin­nea föd­de den 21 mars och som nu ska få ett namn med lä­sar­nas hjälp.

– Han väg­de 6,2 ki­lo. Snitt­vik­ten för ett lamm lig­ger på 4,5 ki­lo. Så det var en stor klimp, sä­ger Ul­la Alm som tar hand om få­ren på Överjär­va.

Trots vik­ten gick all­ting bra.

– Lin­nea föd­de ute un­der fo­der­häc­ken. Hon och lam­met fick väl­digt bra kon­takt från bör­jan.

Lin­ne­as egen fö­del­se för sju år se­dan var dä­re­mot ett rik­tigt dra­ma. Tac­kan Ma­lin var väl­digt tjock och kun­de in­te re­sa sig. Det blev il­trans­port i Ul­las gam­la Vol­vo till Sve­ri­ges Lant­bruks­u­ni­ver­si- tet i Uppsa­la där Ma­lin för­lös­tes med kej­sar­snitt.

Men allt gick bra och Ma­lin blev mam­ma till tre bag­gar och en tac­ka.

– Lam­men döp­tes ef­ter ve­te­ri­när­stu­den­ter­na och en het­te Lin­nea, berättar Ul­la Alm.

Lin­nea och hen­nes brö­der blev kvar länge i Uppsa­la.

– Stu­den­ter­na tyck­te lam­men var så gul­li­ga. De kom till och med hit till Överjär­va med tår­ta och gjor­de ef­ter­kon­troll.

sju år se­na­re, har Lin­nea själv bli­vit mam­ma till åt­skil­li­ga kul­lar. I år blev det en li­ten spräck­lig bag­ge.

Lin­ne­as ny­föd­de har re­dan gott om lek­kam­ra­ter. I hel­gen fanns det 54 fy­ra lamm på Överjär­va och då ha­de fy­ra tac­kor än­nu in­te lam­mat.

Nu vän­tar Lin­ne­as lil­la bag­ge ba­ra på ett namn – och det får Vi i Sol­nas läsare hjäl­pa till med.

”Han väg­de 6,2 ki­lo. Så det var en stor klimp.”

FO­TO: LEIF OLDENBURG

FO­TO: LEIF OLDENBURG

DÖP. Ett li­ten kil­le som vill få ett namn.

VAKT. Ul­la Alms hund Ne­mi hjäl­per till att pas­sa på lam­men.

MAT. Dags för lunch hos mam­ma Lin­nea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.