Nytt lopp på gång i Sol­na

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg Mer in­for­ma­tion om lop­pet finns på www.sol­na­lop­pet.se

Sön­da­gen den 13 maj är det pre­miär för Sol­na­lop­pet. Ar­ran­gö­rer­na hop­pas på över 1 000 del­ta­ga­re.

Idén till lop­pet föd­des ef­ter Ju­bi­le­umslop­pet i sam­band med att AIK fyll­de 125 år 2016. Över 700 del­ta­ga­re sprang ge­nom Sol­nas ga­tor.

– Vi fick blo­dad tand. Själv­klart hop­pas vi få många AIK:are på start­lin­jen nu ock­så. Men vi vän­der oss till al­la lö­pa­re och kanske fram­för allt till de som vill kom­ma igång men än­nu in­te har fått den sista kic­ken, sä­ger eldsjä­len bakom lop­pet, Leo Ru­bio.

Del­ta­gar­na kan väl­ja att springa 10, 5 el­ler 2,5 ki­lo- me­ter. Dess­utom ar­ran­ge­ras ung­domslopp i oli­ka ål­ders­klas­ser och lop­pet Sol­na Kids på 750 me­ter för barn mel­lan sex och åt­ta år och. Start och mål är på Hu­vud­sta­fäl­tet. Stör­re de­len av ba­nan går ef­ter Hu­vuds­ta strand. Bortom Hu­vuds­ta gård vän­der lop­pet upp mot de cen­tra­la de­lar­na av Sol­na och må­let på Hu­vud­sta­fäl­tet.

Lop­pet ar­ran­ge­ras av AIK Fri­id­rott med Nor­re­ner­gi, Sta­di­um och Sol­na stad som me­dar­ran­gö­rer. Sol­na stad står får kring­kost­na­der som lju­dan­lägg­ning­ar och av­spärr­ning­ar. AIK Fri­id­rott bi­drar med ide­el­la kraf­ter som har ar­be­tat sten­hårt med lop­pet se­dan i hös­tas.

”Vi vän­der oss fram­för allt till de som vill kom­ma igång men än­nu in­te har fått den sista kic­ken.”

På sätt och vis förs en fin gam­mal AIK-tra­di­tion vi­da­re med Sol­na­lop­pet. Fri­id­rott fanns på pro­gram­met re­dan när klub­ben bil­da­des 1891. Men re­dan 1916 la­des sek­tio­nen ner, trots att klub­ben un­der en tid fak­tiskt ha­de världs­re­kor­det i sta­fett 4x200 me­ter.

Näs­tan hund­ra år se­na­re, 2012, åter­upp­togs fri­id­rot­ten. I dag har AIK Fri­id­rott cir­ka 200 ung­do­mar i trä­ning och för­ra året tog fri­id­rot­ten sitt förs­ta SM-guld på 102 år när El­la Sjö­blom vann bå­de 60 och 200 me­ter in­om­hus för 15-och 16åring­ar.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

OPTIMIST. En stor del av ba­nan går ef­ter Hu­vuds­ta strand. Leo Ru­bio hop­pas på över 1 000 del­ta­ga­re på start­lin­jen den 13 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.